இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஹன்சாட்கள் 
2017 டிசம்பர் 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 டிசம்பர் 04ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 30ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 29ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 28ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 27ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 25ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 24ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 22ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 21ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 20ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 18ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 17ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 16ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 15ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 14ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 13ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 11ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 நவம்பர் 10ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom