இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஹன்சாட்கள் 
2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஏப்ரல் 06ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஏப்ரல் 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஏப்ரல் 04ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 24ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 22ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 21ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 10ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 09ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 08ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மார்ச் 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 பெப்ரவரி 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 பெப்ரவரி 22ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 பெப்ரவரி 21ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 பெப்ரவரி 09ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 பெப்ரவரி 08ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 பெப்ரவரி 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜனவரி 27ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜனவரி 26ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom