இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அனுபந்தங்கள் 
2018.10.26 திகதியிலான 2(6) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.10.22 திகதியிலான 2(5) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.10.12 திகதியிலான 2(4) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.10.09 திகதியிலான 2(3) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.09.21 திகதியிலான 2(2) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.09.07 திகதியிலான 2(1) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.08.10 திகதியிலான 1(7) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.07.20 திகதியிலான 1(6) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.07.06 திகதியிலான 1(5) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.06.22 திகதியிலான 1(4) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.06.08 திகதியிலான 1(3) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.05.25 திகதியிலான 1(2) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.05.17 திகதியிலான 1(1) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.03.26 திகதியிலான 8(7) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.03.23 திகதியிலான 8(6) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.03.09 திகதியிலான 8(5) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.02.23 திகதியிலான 8(4) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.02.09 திகதியிலான 8(3) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.01.25 திகதியிலான 8(2) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்
2018.01.05 திகதியிலான 8(1) ஆம் இலக்க அனுபந்தம்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom