இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

வரவு செலவுத் திட்டம் 2018 - நான்காவது ஒதுக்கப்பட்ட நாள்

குழுநிலை விவாதம் - நான்காவது ஒதுக்கப்பட்ட நாள்

- 2017 நவம்பர் 21, செவ்வாய்க்கிழமை

 

இன்று ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் (2018) மீதான குழுநிலை விவாதத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நான்காவது நாளாகும். பின்வரும் அமைச்சுகளின்/நிறுவனங்களின் செலவுத் தலைப்புகள் குழுவினால் நிறைவேற்றப்பட்டு சபைக்கு அறிக்கை செய்யப்பட்டது:-

 

 தலைப்பு  அமைச்சு/நிறுவனம்
117
214
உயர் கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்
பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு
197
215
திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழில் பயிற்சி
தொழில்நுட்பக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி திணைக்களம்

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2017-11-21 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

வரவு செலவுத் திட்டம்

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom