இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ananda-kumarasiri-mp

புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வாசிக்க

live-interpretation.png

“பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க »

ceremonial

8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

coc-t

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்

so-ta

புதிய பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்

பாராளுமன்ற புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்
 • புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த குமாரசிறி

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 2018 ஜூன் மாதம் 05ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் பிரதி சபாநாயகர் மற்றும் குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

  மேலும் வாசிக்க

 • “பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது சமகால உரைபெயர்ப்புடன்

  பாராளுமன்ற இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்க பயன்பாட்டின் ஊடாக “பாராளுமன்ற நடப்பு” பார்க்கும் போது அல்லது கேட்கும் போது பாராளுமன்ற உரையின் சமகால உரைபெயர்ப்பினை கேட்கக்கூடிய வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  மேலும் வாசிக்க »

 • 8வது பாராளுமன்றத்தின் 2வது கூட்டத்தொடரை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்தல்

  எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடர் இன்று (மே 08) வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை

  பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான “நடத்தைக் கோவை” 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

  பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்

 • புதிய பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்

  பாராளுமன்ற புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

  பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்


ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது

2018-06-20
ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம் இன்று பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த சட்டமூலம் கௌரவ உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சரினால் 2018 ஜூன் மாதம் 08 ஆம் திகதி பிரேரிக்கப்பட்டது.    
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-06-20 ஜெனரால் சோ் ஜோன் கொத்தலாவலை...
2018-06-11 ஆயுத ஒழிப்பு பற்றிய மாநாட்டில்...
2018-06-06 புதிய பிரதி சபாநாயகர்...
2018-06-05 புதிய பிரதி சபாநாயகர் கௌரவ ஆனந்த...
2018-06-05 “பாராளுமன்ற நடப்பு” தற்போது...
மேலும்

2018 ஜூன் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-06-21
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ :  பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டம்‘B’ :  தவிசாளர் குழாமில் சேவையாற்ற புதிய உறுப்பினர்களை நியமித்தல்பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i)    (அத்தியாயம் 235) சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் கீழ் இறக்குமதித் தீர்வைக் கட்டணங்கள் தொடர்பான தீர்மானம்(2018 மார்ச் 16 ஆம் திகதிய 2062/45 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை)(ii)    (அத்தியாயம் 235) சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் கீழ் இறக்குமதித் தீர்வைக்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-06-21 2018 ஜூன் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-06-20 2018 ஜூன் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-06-19 2018 ஜூன் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-06-08 2018 ஜூன் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2018-06-07 2018 ஜூன் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
மேலும்

2018 ஜூன் 20 மற்றும் 21ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள்

2018-06-20
2018, ஜூன் 19ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது கலந்துரையாடலின் பின்னர், 2018 ஜூன் 20ஆம் திகதி புதன்கிழமை மற்றும் 21ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை பாராளுமன்ற அமர்வை பின்வருமாறு திருத்தியமைக்க உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2018-06-20 2018 ஜூன் 20 மற்றும் 21ஆம் திகதிகளில்...
2018-06-19 ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2018-06-07 2018 ஜூன் 07 மற்றும் 08ஆம் திகதிகளில்...
2018-06-05 ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு...
2018-05-22 மே மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்

பாராளுமன்ற அலுவல்களை அறிக்கையிடும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு நடாத்தப்பட்ட அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சி

2018-06-19
1
பாராளுமன்ற அலுவல்களை அறிக்கையிடும் ஊடகவியலாளர்களுக்காக அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் நோக்கெல்லை தொடர்பாக அறவூட்டும் நிகழ்ச்சியொன்று 2018...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-06-19 பாராளுமன்ற அலுவல்களை...
2017-08-21 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2017-07-14 நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை...
2017-06-23 துறைசார் மேற்பார்வைக்...
2017-06-22 அரசாங்க கணக்கு குழுவின் கௌரவ...
மேலும்
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் முதலாவது அறிக்கை (8வது பாராளுமன்றம், 2வது கூட்டத்தொடர்)
2018.04.03 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.12.09 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom