இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

cw-soc

துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

தவிசாளர்கள் மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று இடம்பெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

journo-cap-dev-prog2

பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

epac-workshop

E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை மதிப்பிடல் தொடர்பான பட்டறை

அரசாங்க கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்காக நடாத்திய விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சி மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கான E-PAC (இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழு) முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டறை 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 களில் இடம்பெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

china-del

சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

மேலும் வாசிக்க

jrj-institute

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க
 • துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

  தவிசாளர்கள் மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று இடம்பெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

  பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை மதிப்பிடல் தொடர்பான பட்டறை

  அரசாங்க கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்காக நடாத்திய விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சி மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கான E-PAC (இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழு) முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டறை 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 களில் இடம்பெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

  சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

  பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க


பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மொழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

2017-08-16
கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழி அறிவினை விருத்தி செய்து கொள்வதற்காக மொழிப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டமொன்றினை பாராளுமன்றம் ஒழுங்கு செய்துள்ளது. இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படவுள்ளது.   இதன் ஆரம்ப வைபவம் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களின் பிரசன்னத்துடன் 2017 ஆகஸ்ட் 11 அன்று குழு அறை இல. 01 இல் இடம்பெற்றது. இதில் கௌரவ பிரதிக் குழுக்களின் தவிசாளர், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர், கௌரவ பாராளுமன்ற...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-08-16 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான...
2017-08-04 பாராளுமன்ற சேவையில் 40 வருட கால...
2017-07-31 கௌரவ பிரதம அமைச்சருக்கு ஆசி...
2017-07-26 பாராளுமன்ற...
2017-07-25 முதல் முறையாக பாராளுமன்றத்தில்...
மேலும்

2017 ஆகஸ்ட் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-08-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவப் பட்டப்பின படிப்பு நிறுவகம்(ii) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்பு பல்கலைக்கழக தேசிய நூலகம் மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான நிறுவனம்(iii) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கொழும்புப் பல்கலைக்கழக கமத்தொழில் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் கிராமிய விஞ்ஞானங்களுக்கான நிறுவனம்(iv) 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம்(v) 2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் விஞ்ஞான பட்டப்பின்படிப்பு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-08-11 2017 ஆகஸ்ட் 11ஆந் திகதியின் சபை...
2017-08-10 2017 ஆகஸ்ட் 10ஆந் திகதியின் சபை...
2017-08-09 2017 ஆகஸ்ட் 09ஆந் திகதியின் சபை...
2017-08-08 2017 ஆகஸ்ட் 08ஆந் திகதியின் சபை...
2017-08-04 2017 ஆகஸ்ட் 04ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2017-08-15
2017, ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-08-22 ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-08-08 ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-08-04 ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
2017-07-25 ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-07-04 ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
வட மாகாணத்தின் சுற்றுலாப்பயணத்துறை அதிகாரசபை நியதிச்சட்ட வரைவு தொடர்பில் சர்வதேச தொடர்புகள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க திருத்தஞ் செய்யப்பட்ட "2013 ஆம் ஆண்டின் 1ம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்சி சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகள் தொடர்பில் சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.26 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
குடியியல் நடவடிக்கைமுறைச் சட்டக்கோவை (திருத்தம்) சட்டமூலம் தொடர்பிலான சட்ட விவகாரம் (ஊழலுக்கெதிரான) மற்றும் ஊடகத்துறை பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom