இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

china-del

சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

மேலும் வாசிக்க

jrj-institute

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

bestweb-awards-2017

“BestWeb.lk 2017” போட்டியின் போது parliament.lk க்கு உச்ச எண்ணிக்கையான விருதுகள்

LK ஆள்கள பதிவகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த “BestWeb.lk” விருது வழங்கல் வைபவத்தின் போது இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமானது அதிக புகழாரத்துக்குரிய இணையத்தளமாக திகழ்ந்தது.

மேலும் வாசிக்க

un-2030

நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வு

நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 - நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வொன்று 2017.03.22 ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்றத்தின் 01 ஆம் இலக்க குழு அறையில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

aiia-delegation

இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு

இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு அண்மையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க
 • சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

  சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

  பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • “BestWeb.lk 2017” போட்டியின் போது parliament.lk க்கு உச்ச எண்ணிக்கையான விருதுகள்

  LK ஆள்கள பதிவகத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த “BestWeb.lk” விருது வழங்கல் வைபவத்தின் போது இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமானது அதிக புகழாரத்துக்குரிய இணையத்தளமாக திகழ்ந்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வு

  நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகளின் 2030 - நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டும் அமர்வொன்று 2017.03.22 ஆம் திகதியன்று பாராளுமன்றத்தின் 01 ஆம் இலக்க குழு அறையில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு

  இளைஞர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான செயலமர்வு அண்மையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க


“ஆசிய -பசுபிக் பிராந்தியத்தின் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பிராந்தியக் கூட்டத்தை” இலங்கைப் பாராளுமன்றம் நடத்தவுள்ளது

2017-04-20
ஆசியா -பசுபிக் பிராந்தியத்தின் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பிராந்தியக் கூட்டம் 2017 ஏப்பிறல் 25 தொடக்கம் 26 ஆம் திகதி வரை இலங்கை, கொழும்பிலுள்ள ஹில்டன் ஹோட்டலில் இடம்பெறவுள்ளது.   அனைத்துப் பாராளுமன்ற ஒன்றியம் (IPU), ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (UNDP) மற்றும் இலங்கைப் பாராளுமன்றம் ஆகிவற்றால் கூட்டாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள இக்கூட்டம், “உள்ளடங்கலான மற்றும் அமைதியான சமூகங்களை முன்னேற்றுதல் மற்றும் வன்முறைசார் தீவிரவாதத்தைத் தடுத்தல் என்பவற்றில் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வகிபங்கு”...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-04-20 “ஆசிய -பசுபிக் பிராந்தியத்தின்...
2017-04-18 சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை
2017-04-11 பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும்...
2017-04-05 “BestWeb.lk 2017” போட்டியின் போது parliament.lk...
2017-04-05 அரசியலமைப்பு சபை - செய்திப்...
மேலும்

2017 ஏப்ரல் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-04-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i) 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை(ii) 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை கைப்பணிப்பொருட்கள் சபை ஆகியவற்றின் ஆண்டறிக்கைகள்குழு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் (i) வரையறுக்கப்பட்ட லங்கா சதொசவினால் 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அரிசி இறக்குமதி செயற்பாடு சம்பந்தமான  அரசாங்கப் பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை  அக்குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ சுனில் ஹந்துன்னெத்தி அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. (ii) வியாபாரம்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-04-07 2017 ஏப்ரல் 07ஆந் திகதியின் சபை...
2017-04-06 2017 ஏப்ரல் 06ஆந் திகதியின் சபை...
2017-04-05 2017 ஏப்ரல் 05ஆந் திகதியின் சபை...
2017-04-04 2017 ஏப்ரல் 04ஆந் திகதியின் சபை...
2017-03-24 2017 மார்ச் 24ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2017-04-18
2017, ஏப்ரல் 04ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-05-03 மே மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான...
2017-04-06 2017 ஏப்ரல் 06 மற்றும் 07ஆம் திகதிகளில்...
2017-04-04 ஏப்ரல் மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-03-21 மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-03-07 மார்ச் மாத முதலாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் மூன்றாவது அறிக்கை
2016.11.29 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொது மனுக் குழுவின் 6வது அறிக்கை
"தொழில்நுட்ப மற்றும் மருத்துவ விஞ்ஞானம் பற்றிய தென்கிழக்காசிய நிறுவனத்தை (SAITM) மாதிரியாகக் கொண்டு தனியார் துறையின் பங்களிப்புடன் இலங்கையில் மருத்துவக் கல்வியை விஸ்தரித்தல்" தொடர்பாக கல்வி மற்றும் மனித வள அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் உயர்கல்வி பற்றிய உபகுழுவின் அறிக்கை
பயனுறுதிமிக்கத் தகவல்களையும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முறைமைகளையும் பயன்படுத்தி அரசாங்கத்தின் வருமானத்தை சேகரித்தல், மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு அக்கறையுடைய தரப்புகளினாலும் மற்றும் அக்கறையுடைய தரப்புகளுக்கு இடையிலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை சிபாரிசு செய்யும் பொருட்டு அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் இடைக்கால அறிக்கை
2017 வரவுசெலவுத்திட்டத்தின் அரசாங்க நிதி, அரசிறை மற்றும் பொருளாதார ஊகங்கள் பற்றிய மதிப்பீடு மீதான அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
‘காணாமற்போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தாபித்தலும், நிருவகித்தலும், பணிகளை நிறைவேற்றுதலும்)’ சட்டமூலம் தொடர்பில் பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom