இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

COPE report

அரசாங்கப் பொறுப்பு முயற்சிகள பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை (2016.09.01 முதல் 2017.02.28 வரையிலான) அக்குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ சுனில் ஹந்துன்னெத்தி அவர்களினால் ஒக்டோபர் 19 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

அறிக்கையை பதிவிறக்குக

budget

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் (2018) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு

கௌரவ நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக பதில் அமைச்சர் கௌரவ இரான் விக்கிரமரத்ன அவர்களினால் 2018 ஆம் நிதியாண்டின் சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குமான “ஒதுக்கீடு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஒக்டோபர் 09) ஆம் திகதி பிரேரிக்கப்பட்டது.

சட்டமூலத்தினை (வர்த்தமானி) பதிவிறக்கம் செய்க

cassp-slider

“சார்க்” நாடுகளின் சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சங்கத்தின் 8 வது மாநாடு

“சார்க்” சங்கத்திற்கு உரித்தான நாடுகளின் சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சங்கத்தின் 8 வது மாநாடு 2017 ஒக்டோபர் 04 முதல் 06 வரை கொழும்பு ஹில்டன் ஹோட்டலில் நடைபெறுகின்றது.

மேலும்

parl-70th

பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறல்

இலங்கை பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறும் முகமாக விசேட பாராளுமன்ற அமர்வொன்று 2017 ஒக்டோபர் 03 அன்று நடத்தப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க

20th-amendment

அரசியலமைப்புக்கான இருபதாம் திருத்தம் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

கௌரவ அரசாங்கக் கட்சி முதற்கோலாசான் அவர்கள் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்காக “அரசியலமைப்புக்கான இருபதாவது திருத்தம்” எனும் சட்டமூலத்தை 2017 ஆகஸ்ட் 23 அன்று சமர்ப்பித்தார்.

சட்டமூலத்தை பதிவிறக்குக

 • அரசாங்கப் பொறுப்பு முயற்சிகள பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

  அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை (2016.09.01 முதல் 2017.02.28 வரையிலான) அக்குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ சுனில் ஹந்துன்னெத்தி அவர்களினால் ஒக்டோபர் 19 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

  அறிக்கையை பதிவிறக்குக

 • ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் (2018) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு

  கௌரவ நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக பதில் அமைச்சர் கௌரவ இரான் விக்கிரமரத்ன அவர்களினால் 2018 ஆம் நிதியாண்டின் சேவைக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குமான “ஒதுக்கீடு” எனும் சட்டமூலம் இன்று (ஒக்டோபர் 09) ஆம் திகதி பிரேரிக்கப்பட்டது.

  சட்டமூலத்தினை (வர்த்தமானி) பதிவிறக்கம் செய்க

 • “சார்க்” நாடுகளின் சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சங்கத்தின் 8 வது மாநாடு

  “சார்க்” சங்கத்திற்கு உரித்தான நாடுகளின் சபாநாயகர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சங்கத்தின் 8 வது மாநாடு 2017 ஒக்டோபர் 04 முதல் 06 வரை கொழும்பு ஹில்டன் ஹோட்டலில் நடைபெறுகின்றது.

  மேலும்

 • பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறல்

  இலங்கை பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின் 70வது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறும் முகமாக விசேட பாராளுமன்ற அமர்வொன்று 2017 ஒக்டோபர் 03 அன்று நடத்தப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க

 • அரசியலமைப்புக்கான இருபதாம் திருத்தம் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

  கௌரவ அரசாங்கக் கட்சி முதற்கோலாசான் அவர்கள் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்காக “அரசியலமைப்புக்கான இருபதாவது திருத்தம்” எனும் சட்டமூலத்தை 2017 ஆகஸ்ட் 23 அன்று சமர்ப்பித்தார்.

  சட்டமூலத்தை பதிவிறக்குக


உள்ளூராட்சித் தேர்தலுடன் தொடர்புடைய சட்டமூலங்களுக்கான சான்றுரை எழுதப்படல்

2017-10-13
1
2017 ஒக்டோபர் மாதம் 9ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட உள்ளூராட்சித் தேர்தலுடன் தொடர்புடைய மாநகர சபைகள் (திருத்தம்), நகர சபைகள் (திருத்தம்) மற்றும் பிரதேச சபைகள் (திருத்தம்) எனும் சட்டமூலங்கள் மூன்றிற்குமான சான்றுரை எழுதப்படல் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களினால் 2017 ஒக்டோபர் மாதம் 12ஆம் திகதி பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியில் இடம்பெற்றது.   இந்நிகழ்வில் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் கௌரவ பைஸர் முஸ்தபா அவர்களும் கலந்து கொண்டார்.        
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-10-13 உள்ளூராட்சித் தேர்தலுடன்...
2017-10-03 இலங்கை பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தின்...
2017-09-25 சார்க் சபாநாயகர்கள் மற்றும்...
2017-09-13 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2017-08-22 “e-Chamber” எனும் சபாமண்டப...
மேலும்

2017 ஒக்டோபர் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-10-19
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ :  “மாகாண சபை தேர்தல்கள் (திருத்தச்)” சட்டமூலம் தொடர்பானது‘B’ :  பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவின் கூட்டம்பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i)    2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திணைக்களம்(ii)   2016 ஆம் ஆண்டுக்கான விலைமதிப்புத் திணைக்களம்(iii)  2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கண்டி மாவட்டச் செயலகம்(iv)  2016 ஆம் ஆண்டுக்கான அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம்(v)    2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கமத்தொழில் அமைச்சு ஆகியவற்றின்...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-10-19 2017 ஒக்டோபர் 19ஆந் திகதியின் சபை...
2017-10-17 2017 ஒக்டோபர் 17ஆந் திகதியின் சபை...
2017-10-09 2017 ஒக்டோபர் 09ஆந் திகதியின் சபை...
2017-10-03 2017 ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதியின் சபை...
2017-09-26 2017 செப்டெம்பர் 26ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2017-10-12
2017, ஒக்டோபர் 09 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-10-17 ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-10-09 ஒக்டோபர் 09 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
2017-10-03 ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
2017-09-26 செப்டெம்பர் 26 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
2017-09-19 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை
வட மாகாணத்தின் சுற்றுலாப்பயணத்துறை அதிகாரசபை நியதிச்சட்ட வரைவு தொடர்பில் சர்வதேச தொடர்புகள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க திருத்தஞ் செய்யப்பட்ட "2013 ஆம் ஆண்டின் 1ம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்சி சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகள் தொடர்பில் சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.26 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom