இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

Parliament

பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஒத்திவைக்கப்பட்டது

மேதகு சனாதிபதியவர்கள் அரசியலமைப்பின் 70 ஆம் உறுப்புரையினால் தமக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டு, 2018ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 ஆம் திகதி நள்ளிரவு தொடக்கம் செயலுறும் வகையில் பாராளுமன்றக் கூட்டத்தொடரை ஒத்திவைத்ததோடு, பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த அமர்வு தொடங்கும் திகதியாக 2018 மே 08 ஆந் திகதியை நிர்ணயித்தார்.

வர்த்தமானி

so-ta

புதிய பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்

பாராளுமன்ற புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்
  • பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் ஒத்திவைக்கப்பட்டது

    மேதகு சனாதிபதியவர்கள் அரசியலமைப்பின் 70 ஆம் உறுப்புரையினால் தமக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைக் கொண்டு, 2018ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 ஆம் திகதி நள்ளிரவு தொடக்கம் செயலுறும் வகையில் பாராளுமன்றக் கூட்டத்தொடரை ஒத்திவைத்ததோடு, பாராளுமன்றத்தின் அடுத்த அமர்வு தொடங்கும் திகதியாக 2018 மே 08 ஆந் திகதியை நிர்ணயித்தார்.

    வர்த்தமானி

  • புதிய பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்

    பாராளுமன்ற புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் 2018 மார்ச் 07 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன், 2018 ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

    பதிவிறக்குக தொடர்புடைய செய்திகள்


இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத சகவாழ்வை உறுதிப்படுத்துவதற்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் கூட்டம்

2018-04-18
இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத சகவாழ்வை உறுதிப்படுத்துவதற்கான பாராளுமன்றக் குழுவின் கூட்டம் இலங்கை பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்களின் அனுசரணையுடனும் 2018 ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை மு.ப. 9.30 மணிக்கு பாராளுமன்ற குழு அறை இல. 01 இல் நடைபெறவுள்ளது.   [ நிகழ்ச்சி நிரல் ]
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-04-18 இலங்கையில் தேசிய மற்றும் மத...
2018-04-06 அரச சேவை கரம் சம்பியன்...
2018-04-04 பிரதம அமைச்சர் மீதான...
2018-04-03 “தேசிய கணக்காய்வு”சட்டமூலம்...
2018-03-27 ஜெனீவாவிலுள்ள அனைத்துப்...
மேலும்

2018 ஏப்ரல் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2018-04-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரின் அறிவித்தல்கள் ‘A’ :  தவிசாளர் குழாமில் தற்போதுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு பதிலாக புது உறுப்பினர்களை நியமித்தல்குழு அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் (i)    கல்வி மற்றும் மனித வள அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை அக்குழுவின் தவிசாளர் கெளரவ வடிவேல் சுரேஷ் அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. (ii)    பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை அக்குழுவின் தவிசாளர் கெளரவ ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2018-04-06 2018 ஏப்ரல் 06ஆந் திகதியின் சபை...
2018-04-05 2018 ஏப்ரல் 05ஆந் திகதியின் சபை...
2018-04-04 2018 ஏப்ரல் 04ஆந் திகதியின் சபை...
2018-04-03 2018 ஏப்ரல் 03ஆந் திகதியின் சபை...
2018-03-23 2018 மார்ச் 23ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் ஐந்தாவது அறிக்கை
2018.03.07 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையியற் கட்டளைகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை
2018.02.21 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.12.09 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் நான்காவது அறிக்கை
2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்ட மதிப்பீடுகளிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட அமைச்சுக்களின் செலவுத் தலைப்புக்கள் பற்றிக் கலந்துரையாடுவதற்கான பாராளுமன்றத் தெரிகுழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom