ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා, පා.ම.

Print
දේශපාලන පක්ෂය
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
මාතර
උපන් දිනය : 1959-05-14
සිවිල් තත්ත්වය : විවාහක
ආගම : බෞද්ධ
වෘත්තිය / රැකියාව : පත්‍රකලාවේදී

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
0413021900
රුහුණුපාය,
රදම්පල,
උෟරුගමුව
රැස්වීම් දිනවලදී
අංක 352/G7, ඇඹුල්දෙනිය පාර,‍මාදිවෙල
කෝට්ටේ
dullas_a@parliament.lk

සාමාජිකත්වය දරන කාරක සභා

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව  
(2017 - 2018)
67 66