ගරු තලතා අතුකෝරල මහත්මිය, පා.ම.

Print
දේශපාලන පක්ෂය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
රත්නපුර
උපන් දිනය : 1963-05-30
සිවිල් තත්ත්වය : විවාහක
ආගම : බෞද්ධ
වෘත්තිය / රැකියාව : නීතිඥ

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
0452274287
පනවැන්න වත්ත,
කහවත්ත.
රැස්වීම් දිනවලදී
0112820074
අංක 231/1,ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,
නුගේගොඩ.
atukorale_t@parliament.lk
ඉදිරිපත් කළ පනත් කෙටුම්පත්

සාමාජිකත්වය දරන කාරක සභා

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව  
(2017 - 2018)
68 67