ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ස්ථාවර නි‌‌යෝග අංක 48

1.

පුද්ගලික ආයතනයක් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වන ස්ථාවර නියෝග 48 යටතේ ඉදිරිපත් කරන පනත් කෙටුම්පතක් සම්බන්ධ‌යෙන් ස්ථාවර නියෝග 48(1) ප්‍රකාරව පුවත්පත්වල සහ ගැසට් පත්‍ර‌යේ භාෂා තු‌නෙන්ම ප්‍රසිද්ධ කළ දැන්වී‌මේ පිටපත් ද සමඟ ‌යෝජිත පනත් ‌කෙටුම්පත අදාළ මන්ත්‍රීවරයා විසින් මහ ‌ලේකම්වරයා වෙත භාරදිය යුතුය.

   
2.

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි දැන්වීම් පළකර මාසයක කාලයක් ඉකුත්වීමෙන් පසුව ස්ථාවර නියෝග 47(3) ප්‍රකාර එම පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍ර‌යේ අති‌රේකයක් වශයෙන් භාෂා තු‌නෙන් ම මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

   
3.

ගැසට් පත්‍රයේ පළ වී දින දාහතරක් ගතවූ පසු, ස්ථාවර නියෝග 47(4) ප්‍රකාර පනත් කෙටුම්පත පළමු වර කියවීම සඳහා න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

   
4.

පළමු වර කියවීමෙන් පසුව පනත් කෙටුම්පතට අංකයක් දී එය මුද්‍රණය කරනු ලැබීමෙන් ස්ථාවර නි‌යෝග 47(5) ප්‍රකාර වාර්තා කිරීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයා ‌වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

   
5.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 77 වැනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර නීතිපතිවරයාගේ නිර්දේශය සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සමඟ ඇමතිවරයාගේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ලැබීමෙන් අනතුරුව පනත් ‌කෙටුම්පත අමාත්‍යවරයා‌ගේ වාර්තාවක් ආකාරයට මුද්‍රණය කර පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ සභාගත කරනු ලැබේ.

   
6.

මාස හයක් ඇතුළත අමාත්‍යවරයා විසින් පාර්ලි‌මේන්තුවට වාර්තා ‌නොක‌ළේ නම් ස්ථාවර නි‌යෝග 47(6) ප්‍රකාර පනත් ‌කෙටුම්පත එය භාර මන්ත්‍රීවරයා කැමැති දිනයක ‌දෙවැනි වර කියවීම සඳහා න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

   
7.

අමාත්‍යවරයාගේ වාර්තාව පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ සභාගත කිරීමෙන් පසුව පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවා එය ස්ථාවර කාරක සභාවකට යොමු කරනු ලැබේ

   
8.

ස්ථාවර කාරක සභාවේ කටයුතු ස්ථාවර නි‌‌යෝග 116 සිට 120 දක්වා වන වගන්ති වලට අනුකූලව සිදු කරනු ලබන අතර ස්ථාවර නියෝග 63 සහ 65 ප්‍රකාරව එම ස්ථාවර කාරක සභා‌වේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

   
9.

ස්ථාවර කාරක සභවේ වාර්තාව සලකා බලනු ලබන අතර ස්ථාවර නියෝග 67(1) ට අනුව පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබේ.

   
10.

පනත් ‌කෙටුම්පත පාර්ලි‌මේන්තුවට වාර්තා කිරී‌මෙන් පසුව එය තුන්වැනි වරට කියවා ස්ථාවර නි‌යෝග 67 ප්‍රකාරව සම්මත කරගනු ලැබේ.

   
11.

තුන්වැනි වර කියවී‌‌මෙන් පසුව, ස්ථාවර නියෝග 68 ප්‍රකාරව දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව කරනු ලබන යෝජනාවක් අනුව වචන වලට හෝ කෙටුම්පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවලට හෝ පමණක් සීමා වූ සංශෝධනය ඊට කළ හැකි අතර ස්ථාවර නියෝග 69 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 හා 80 වැනි වගන්ති ‌යට‌තේ කථානායකතුමා‌ගේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016-04-29

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි