ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

රජයේ පනත් ‌කෙටුම්පත්


රජයේ පනත් කෙටුම්පත් පහත සඳහන් පරිදි වර්ග කළ හැකිය:-

  • සාමාන්‍ය පනත් කෙටුම්පත්
  • ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් - ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 82, 83 සහ 84 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීම, පරිච්ජින්න කොට ප්‍රතියෝජනය කිරීම පිණිස වන කෙටුම්පත්.
  • විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත්

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාදාමය

පළමුවර කියවීම

කැබිනට් අමාත්‍යවරයකුගේ හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුගේ ඉල්ලීම පරිදි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 78 වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමෙන් දින 14 කට පසුව 45 ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාර පළමුවර කියවීම සඳහා පනත් කෙටුම්පත න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුලත් කරනු ලැබේ.

කෙසේ වුවද, පනත් කෙටුම්පතෙහි විෂය කරුණු පළාත් සභා ලැයිස්තුව යටතේ ගැනේනම් එවැනි පනත් කෙටුම්පතක් පළමුවර කියවිම සඳහා න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුලත් කිරීමට පෙර ජනාධිපතිවරයා විසින් සියලු පළාත් සභා වෙත යොමුකර අදහස් විමසිය යුතුය.

පනත් කෙටුම්පත ‍පළමුවර කියවීමෙන් පසුව එය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් නියෝග කරනු ලබයි.

 

දෙවැනිවර කියවීම

පළමුවර කියවිමෙන් දින 7 ක් ඉක්මවීමෙන් පසුව ස්ථාවර නියෝග 45 සහ 50(1) ප්‍රකාර පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීම සඳහා න්‍යාය පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබේ. පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීමේ දිනය පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තීරණය කළ යුතුය.

කෙසේ වුවද, පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී, දෙවැනිවර කියවීම, පළමුවර කියවීමෙන් දින 7 කට පසුව සිදුනොකරනු ඇත.

(අ) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121 ව්‍යවස්ථාව යටතේ, පනත් කෙටුම්පතකට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවකදී, එවැනි පනත් කෙටුම්පතක් දෙවැනි වර කියවීම සඳහා නියම කරනු ලබන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය ස්ථාවර නියෝග 50(2) ප්‍රකාර පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමෙන් අනතුරුවය.
(ආ) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 (උ)(5)(අ) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර නවවන උප ලේඛනයෙහි III වැනි ලැයිස්තුවේ (සමගාමී ලැයිස්තුවේ) කාරණා සම්බන්ධයෙන් වන පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවකදී, එවැනි පනත් කෙටුම්පත් ස්ථාවර නියෝග 46අ(2)(අ) ප්‍රකාර පළාත් සභාවල අදහස් ලබා ගැනිම සඳහා සියලු පළාත් සභා වලට යොමු කෙරේ. පළාත් සභාවල අදහස් පාර්ලිමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව ස්ථාවර නියෝග 46අ(2) (ආ) ප්‍රකාර පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීම සඳහා නියම කරනු ලබයි.


පනත් කෙටුම්පතක් දෙවැනිවර කියවීමේදී ස්ථාවර නියෝග 51 ප්‍රකාර විවාදයට භාජනය කරනු ලැබිය හැකිය. විවාදය අවසානයේදී පනත් කෙටුම්පත ඡන්දයකින් (කටහඬ අනුව/පේළි අනුව/ නම් අනුව) සම්මත කරනු ලැබේ. පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබුවේ නම් පනත් කෙටුම්පත (විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතක් හැර) ස්ථාවර නියෝග 52 ප්‍රකාර එය පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවකට හෝ අමාත්‍යවරයකුගේ හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකුගේ යෝජනාවක් මත විශේෂ කාරක සභාවකට හෝ ස්ථාවර කාරක සභාවකට යොමු කරනු ලැබේ.

 

පනත් කෙටුම්පත්වල කාරක සභා අවස්ථාව

52 ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාර පනත් කෙටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් වෙත යොමු කරන ලද විට එම කාරක සභාවේ වැඩ කටයුතු 86 සිට 93 දක්වා ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාර සිදු කරනු ලැබේ. පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා අවස්ථා‍වේදී, පනත් කෙටුම්පතෙහි සියලු වගන්ති කාරක සභාව තුලදී සාකච්ජාවට භාජනය කරනු ලබන අතර ස්ථාවර නියෝග 54, 55, 56, 57, 58, 59 සහ 60 ප්‍රකාර පනත් කෙටුම්පතේ වගන්ති වලට නව සංශෝධන යෝජනා කළ හැකිය. පනත් කෙටුම්පතට නව වගන්ති හා නව උප ලේඛන යෝජනා කරනු ලබන විටක ඒවා දෙවැනි වර කියවනු ලැබිය යුතු අතර ඉන් අනතුරුව ස්ථාවර නියෝග 61 ප්‍රකාර පනත් කෙටුම්පතෙහි පූර්විකාව සහ නාමය සලකා බැලිය යුතුය.

සංශෝධන වල ස්වභාවය ස්ථාවර නියෝග 37, 38, 39, 40 සහ 41 වන ස්ථාවර නියෝග වල දක්වා ඇත. 38(1) ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාර සියලු සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් වෙත ලිඛිතව භාර දිය යුතුය.

 

විශේෂ කාරක සභාවකදී / ස්ථාවර කාරක සභාවකදී සළකා බැලීම

පනත් කෙටුම්පත විශේෂ කාරක සභාවක් වෙත හෝ ස්ථාවර කාරක සභාවක් වෙත යොමු කරනු ලැබ ඇති විටක එම කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනතුරු 53 වැනි ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාර එම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කටයුතු නොකළ යුතුය.

63, 64 සහ 65 වැනි ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාර කාරක සභා වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය.

ස්ථාවර කාරක සභාවේ රැස්වීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබන්නේ අංක 116 සිට 120 දක්වා වන ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාරවය.

විශේෂ කාරක සභාවේ රැස්වීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබන්නේ අංක 94 සිට 103 දක්වා වන ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාරවය.

 

තුන්වැනිවර කියවීම

පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව පනත් කෙටුම්පත සළකා බැලීම සම්පූර්ණ කළ පසු සභාපතිතුමා 62 ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාර සංශෝධන සහිතව හෝ රහිතව හෝ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතුය.

පනත් කෙටුම්පත ස්ථාවර කාරක සභාවකදී හෝ විශේෂ කාරක සභාවකදී සලකා බලනු ලැබුවහොත්, කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව විසින් සලකා බලනු ලැබිය යුතු අතර ඉන් අනතුරුව ස්ථාවර නියෝග 66 සහ 67 ප්‍රකාර තුන්වැනිවර කියවා සම්මත කරනු ලැබේ. තුන්වැනිවර කියවීමේදී ද (කටහඬ අනුව/පේළි අනුව/ නම් අනුව) ඡන්දය විමසනු ලැබේ.

කථානායකතුමාගේ සහතිකය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 සහ 80 වැනි ව්‍යවස්ථා යටතේ 69 වැනි ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාර අනුඥ පිටපත මත කථානායකතුමාගේ සහතිකය සටහන් කිරීමෙන් පනත් කෙටුම්පත පනතක් බවට පත්විය යුතුය.

 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යම්කිසි විධිවිධානයක් සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතක් වේ නම් එය එම පනත් කෙටුම්පතේ දීර්ඝ නාම‍යෙහි පැහැදිළිව නිශ්චිතව සදහන් කළ යුතුය. අනෙකුත් කාර්ය පටිපාටීන් සාමාන්‍ය පනත් කෙටුම්පතක කාර්ය පටිපාටීන්ට සමාන වේ. එසේ වුවද එවැනි පනත් කෙටුම්පතක් 2/3 ක වැඩි ජන්දයකින් හෝ 2/3 ක වැඩි ජන්දයකින් හා ජනමතවිචාරණයකදී යන දෙකින්ම සම්මත විය යුතුය.

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015-11-04

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි