ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දින සහ වේලාවන්

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනයන්

 

පාර්ලි‌මේන්තුව අන් ආකාරයකින් තීරණය කරතහොත් මිස, පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නි‌යෝග අංක 7(1) යටතේ නියම කරන ලද විධිවිධාන අනුව මාසයක පළමු ඉරිදාවෙන් පසු එළඹෙන එකක් හැර එකක් වශයෙන් පළමුවන සහ තුන්වන සතිවල අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා යන දිනයන්හි පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ.

 

කෙසේ වෙතත්, පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 70 හි සඳහන් විධිවිධාන අනුව විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා පාර්ලි‌මේන්තුව දින විසිහයක් රැස්වේ. පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනාවක් මඟින් මෙ‍ම වෙන්කළ දින ගණන අඩු කරගත හැකිය.

 

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන වේලාවන්

 

2016 මාර්තු 08 වැනිදා පාර්ලි‌මේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද යෝජනාවකට අනුව, පාර්ලි‌මේන්තුව රැස්වන ‌වේලාව අඟහරුවාදා හා බදාදා දිනවල ‌ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා ද, බ්‍රහස්පතින්දා හා සිකුරාදා දිනවල පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා සහ ප.ව. 1.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා ද වේ.

ඒ අනුව, පාර්ලි‌මේන්තුව පහත සඳහන් පරිදි රැස්වේ:-

(අඟහරුවාදා සහ බදාදා දිනවල)

ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා වාචික පිළිතුරු අ‌පේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.30 දක්වා සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු
ප.ව. 6.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ‌යෝජනාව

 

(බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල)

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා වාචික පිළිතුරු අ‌පේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු
ප.ව. 1.30 සිට ප.ව. 6.30 දක්වා සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු
ප.ව. 6.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ‌යෝජනාව
(දිවා භෝජන විවේකය ප.ව. 12.30 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා වේ)

 

 

මාසයක පළමු රැස්වීම් සතියේ බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසන ප්‍රශ්න සහ සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න සඳහා පහත පරිදි කාලය වෙන් වේ:-

 

බදාදා

ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 4 යි)
(මෙම දිනයේ දී වාචික පිළිතුරු අ‌පේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න 8ක් පමණක් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් වේ)

 

බ්‍රහස්පතින්දා

ප.ව. 6.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 4 යි)

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2016-06-20

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි