ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ ඉදිරි කටයුතු

මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-04-18
2017 අප්‍රේල් මස 4 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2017 අප්‍රේල් මස 06 සහ 07 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2017-04-06
2017 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
අප්‍රේල් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-03-28
2017 මාර්තු මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-03-13
2017 මාර්තු මස 7 සහ 9 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
මාර්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-03-02
2017 පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-02-13
2017 පෙබරවාරි මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
පෙබරවාරි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-01-30
2017 ජනවාරි මස 24 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-01-16
2017 ජනවාරි මස 9 සහ 24 දිනයන්හි දී රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2016 ඔක්තෝබර් මස 27 වැනි දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2016-10-21
2016 ඔක්තෝබර් මස 27 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 10.30 සිට...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් මස 20 වැනිදා සහ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2016-10-10
2016 ඔක්තෝබර් මස 6 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු - සංශෝධිත 2016-10-04
2016 ඔක්තෝබර් මස 3 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2016-09-27
2016 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2016-09-13
2016 සැප්තැම්බර් මස 8 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2016 සැප්තැම්බර් මස 9 දින සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2016-09-07
2016 සැප්තැම්බර් මස 6 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2016-08-26
2016 අගෝස්තු මස 23 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි