ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-09-10

2018 සැප්තැම්බර් මස 6 දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

 

2018 සැප්තැම්බර් මස 18 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ගුවන් ප්‍රවාහන පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) ගුවන් සේවා පනත යටතේ නියෝග

(2018.09.06 දින අංක 33 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 21 සහ 24 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30

(i) වැවිලි කලාපය සඳහා වූ නව ගම්මාන සංවර්ධන අධිකාරිය පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(මෙම දිනට පෙරාතුව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව සිය සාකච්ඡා නිමකළහොත්)
(iii) ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(2018.09.06 දින අංක 33 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 20, 16 සහ 22 බලන්න)

ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 05.30 (i) වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නියෝගය
(2018.09.06 දින අංක 33 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 25 බලන්න)

(ii) සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදන දෙකක්
(පිළිවෙළින් 2018.06.13 දිනැති අංක 2075/23 සහ 2075/24 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද අංක 10/2018 සහ 11/2018 දරන මෙම නිවේදන, 2018.09.04 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2018.09.07 දින නිකුත් කළ අංක 2(1) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)

(iii) ආර්ථික සේවා ගාස්තු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(iv) එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත යටතේ නියෝගය

(2018.09.06 දින අංක 33 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 සහ 2 බලන්න)
ප.ව. 05.30 සිට ප.ව. 07.30 කල්තැබීමේ විවාදය (ජ.වි.පෙ.)
 

2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා -
(i)   අභාවප්‍රාප්ත ගරු එච්.එම්. උපතිස්ස සිල්වා මහතා, හිටපු පා.ම.
(ii)  අභාවප්‍රාප්ත ගරු එම්. තිලකරත්න මහතා, හිටපු පා.ම.
(iii) අභාවප්‍රාප්ත ගරු මංගල මුණසිංහ මහතා, හිටපු පා.ම.
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි