ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-08-29

2018 අගෝස්තු මස 23 සහ 24 යන දිනවල රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

 

2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නියෝග
(ii) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය
(iii) අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ සාමාජිකයන් සඳහා පාරිශ්‍ර‍මිකයන් ගෙවීම

(2018.08.24 දින අංක 2 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ පිළිවෙළින් විෂය අංක 1 සිට 3 දක්වා බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30

තැපැල් කාර්යාල ආඥාපනත යටතේ ව්‍යවස්ථා
(2018.08.24 දින අංක 2 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ විෂය අංක 5 බලන්න)

ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2018 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ආර්ථික සේවා ගාස්තු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත යටතේ නියෝගය
(2018.08.24 දින අංක 2 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ පිළිවෙළින් විෂය අංක 6 සහ 7 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2018 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 05.30 (i) වෛද්‍ය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත යටතේ නියෝග
(2018.08.24 දින අංක 2 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ පිළිවෙළින් විෂය අංක 8 සහ 9 බලන්න)
ප.ව. 05.30 සිට ප.ව. 07.30 කල්තැබීමේ විවාදය (ජ.වි.පෙ.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි