ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-08-14

2018 අගෝස්තු මස 7 සහ 10 යන දිනවල රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 අගෝස්තු මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

 

2018 අගෝස්තු මස 21 වැනි අඟහරුවාදා

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නැත
 

2018 අගෝස්තු මස 22 වැනි බදාදා

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නැත (ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනය - හජ්ජි උත්සව දිනය)
 

2018 අගෝස්තු මස 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) සුරාබදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) අමරදේව සෞන්දර්ය හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(2018.08.07 දින අංක 25 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 23 සහ 22 බලන්න)

(iii) නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියමයන් තුනක්
(පිළිවෙළින් 2018.04.12, 2018.04.24 සහ 2018.05.15 දිනැති අංක 2066/40, 2068/9 සහ 2071/16 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද මෙම නියමයන්, 2018.08.07 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2018.08.10 දින නිකුත් කළ අංක 1(7) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2018 අගෝස්තු මස 24 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.00 පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව
(2017 අංක 17 දරන පනතෙන් සංශෝධිත 1988 අංක 2 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතේ 3අ. (11) වගන්තිය ප්‍රකාරව (පැමිණ නොසිටින මන්ත්‍රීවරුන් ද ඇතුළුව) ඒ සඳහා පක්ෂව ඡන්දය දෙනු ලබන මුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබීම සඳහා. 2018.08.10 දින අංක 28 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 48 බලන්න)
ප.ව. 06.00 ඡන්ද විමසීම
 
ප.ව. 06.30 ට වේත්‍රධාරීවරයාගේ සේවය පිළිබඳ සඳහනක් සිදුකිරීමට නියමිතය.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි