ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 11 වැනිදා රැස්වේ

දිනය : 2017-12-09

2017 දෙසැම්බර් මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින පහත සඳහන් කටයුතු විවාදයට ගැනීමට එකඟ විය:-

 

2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි සඳුදා

පෙ.ව. 09.30 සිට පෙ.ව. 10.30 (i) විසර්ජන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.12.05 දින අංක 7(10) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ විෂය අංක 1 බලන්න)

(ii) ප්‍රපාතන විරෝධී සහ ප්‍රතිතෝලන බදු පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(iii) ආරක්ෂණ පියවර පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(ඉහත පනත් කෙටුම්පත් ද්විත්වය 2017.12.07 දින අංක 230 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 20 සහ 21 වශයෙන් සඳහන් වේ)

(iv) සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදනය
(අංක 999 දරන සුරාබදු නිවේදනය)
(2017.12.05 දින අංක 7(10) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ විෂය අංක 3 බලන්න)

(v) ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නියෝග දෙකක්
(2017.12.09 දින ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ 2017.11.30 දින අංක 7(9) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ විෂය අංක 5 සහ 6 බලන්න)
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි