ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-08-29

2017 අගෝස්තු මස 24 සහ 25 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

 

2017 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම නැත (ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනය - පෝය දිනය)
 

2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියමයන් තුනක්
(පිළිවෙළින් 2017.06.09, 2017.06.19 සහ 2017.07.11 දිනැති අංක 2022/30, 2024/1 සහ 2027/7 දරන මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර 2017.08.22 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2017.08.25 දින නිකුත් කළ අංක 7(1) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී.)

(ii) මුද්දර ගාස්තු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියෝගය
(2017.08.25 දින අංක 193 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 3 බලන්න)

(iii) ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත යටතේ නියෝග දෙකක්
(2017.08.25 දින අංක 193 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 22 සහ 2017.08.22 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද 2017.06.14 දිනැති අංක 2022/30 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය බලන්න. ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.08.25 දින නිකුත් කළ අංක 7(1) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
 

2017 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 09.30 සිට පෙ.ව. 10.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 07.30 දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.08.25 දින අංක 193 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 2 බලන්න)
 

2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්ගේ යෝජනා හතක්

(i) ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතාගේ යෝජනාව
(පා.10/’15)
(ii) ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ යෝජනාව (පා.156/’15)
(iii) ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතාගේ යෝජනාව (පා.169/’16)
(iv) ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතාගේ යෝජනාව (පා.183/’16)
(v) ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතාගේ යෝජනාව (පා.191/’17)
(vi) ගරු හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියගේ යෝජනාව (පා.192/’17)
(vii) ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ යෝජනාව (පා.195/’17)

(ඉහත යෝජනා 2017.08.11 දින නිකුත් කළ අංක 7 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි