ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-06-28

2017 ජුනි මස 22 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ජූලි මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 ජූලි මස 04 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.06.22 දින අංක 175 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 8 බලන්න)
(ii) අධිකරණ සංවිධාන පනත යටතේ නියෝගය
(2017.06.22 දින අංක 175 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 12 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2017 ජූලි මස 05 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයාගේ වැටුප් හා දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම
(2017.06.22 දින අංක 175 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 4 බලන්න)

(ii) බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම් සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුති පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.06.22 දින අංක 175 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 6 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2017 ජූලි මස 06 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 (i) වෙ‍ළඳ නැව් පනත යටතේ නියෝග
(2017.06.22 දින අංක 175 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 15 බලන්න)
(ii) ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.06.22 දින අංක 175 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 9 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2017 ජූලි මස 07 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්ගේ යෝජනා එකොළහක්
(i) ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතාගේ යෝජනාව
(පා.9/’15)
(ii) ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතාගේ යෝජනාව (පා.145/’15)
(iii) ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතාගේ යෝජනාව (පා.150/’15)
(iv) ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ යෝජනාව (පා.155/’15)
(v) ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ යෝජනාව (පා.178/’16)
(vi) ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතාගේ යෝජනාව (පා.177/’16)
(vii) ගරු සිසිර ජයකොඩි මහතාගේ යෝජනාව (පා.179/’16)
(viii) ගරු ජේ. සී. අලවතුවල මහතාගේ යෝජනාව (පා.180/’16)
(ix) ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතාගේ යෝජනාව (පා.181/’16)
(x) ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතාගේ යෝජනාව (පා.189/’17)
(xi) ගරු රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මියගේ යෝජනාව (පා.190/’17)

(ඉහත යෝජනා 2017.06.09 දින නිකුත් කළ අංක 3(6) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි