ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-06-13

2017 ජුනි මස 5 සහ 9 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ජුනි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 ජුනි මස 20 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය
(2017.06.09 දින අංක 172 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 155 බලන්න)
(ii) ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නියෝග
(2017.05.19 දිනැති අංක 2019/24 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කළ මෙම නියෝග, 2017.06.07 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.06.09 දින නිකුත් කළ අංක 6(3) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2017 ජුනි මස 21 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.05.26 දින අංක 169 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 3 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2017 ජුනි මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදන දෙකක්
(පිළිවෙළින් 2016.12.15 සහ 2016.12.20 දිනැති අංක 1997/16 සහ 1998/7 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයන්හි පළ කරන ලද මෙම නිවේදන 2017.06.06 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2017.06.09 දින නිකුත් කළ අංක 6(3) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2017 ජුනි මස 23 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා -
(i) හිටපු පා.ම., අභාවප්‍රාප්ත ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මහතා
(ii) හිටපු පා.ම., අභාවප්‍රාප්ත ගරු චන්ද්‍රා රණතුංග මහතා
(iii) හිටපු පා.ම., අභාවප්‍රාප්ත ගරු මෛත්‍රීපාල හේරත් මහතා
(iv) හිටපු පා.ම., අභාවප්‍රාප්ත ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරී මහතා
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි