ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මාර්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-03-02

2017 පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 මාර්තු මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 මාර්තු මස 07 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියමයන් දෙකක්
2017.02.23 දින අංක 149 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 10 සහ 11 බලන්න
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2017 මාර්තු මස 08 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 ශ්‍රී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.02.23 දින අංක 149 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 13 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2017 මාර්තු මස 09 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 “මාලබේ පිහිටි තාක්ෂණය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ දකුණු ආසියානු ආයතනයට (සයිටම්) අදාළව පවතින කරුණු” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය (ජ.වි.පෙ.)
 

2017 මාර්තු මස 10 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 01.00 පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්ගේ යෝජනා හතරක්
(i) ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතාගේ යෝජනාව
(පා.9/’15)
(ii) ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතාගේ යෝජනාව (පා.145/’15)
(iii) ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතාගේ යෝජනාව (පා.150/’15)
(iv) ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ යෝජනාව (පා.154/’15)

(ඉහත යෝජනා 2016.12.10 දින නිකුත් කළ අංක 5 දරන න්‍යාය පුස්තකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 07.30 “රටේ පවත්නා අධික නියං තත්වය හේතුවෙන් ඇති වී තිබෙන ආහාර, ජලය සහ බලශක්ති අර්බුදය” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය (එ.ජ.නි.ස.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි