ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-02-13

2017 පෙබරවාරි මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 පෙබරවාරි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 පෙබරවාරි මස 21 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය
(2017.02.07 දින අංක 144 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 12 බලන්න)

(ii) ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත යටතේ නියමයන් තුනක්
(එක් නියමයක් 2017.02.07 දින අංක 144 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 13 වශයෙන් සඳහන් වන අතර, පිළිවෙළින් 2016.12.06 දිනැති සහ 2017.01.30 දිනැති අංක 1996/26 සහ 2004/29 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයන්හි පළ කරන ලද අනෙක් නියමයන් දෙක 2017.02.08 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2017.02.09 දින නිකුත් කළ අංක 5(6) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)

(iii) ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නියෝග
(2017.02.07 දින අංක 144 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 14 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2017 පෙබරවාරි මස 22 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 07.00 “ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර වගකීම්” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2017 පෙබරවාරි මස 23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 12.30 ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත යටතේ නියෝග
(2017.02.07 දින අංක 144 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 10 බලන්න)
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 06.30 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සභාව පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.02.07 දින අංක 144 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 16 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2017 පෙබරවාරි මස 24 වැනි සිකුරාදා

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම නැත (ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනය)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි