ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පෙබරවාරි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-01-30

2017 ජනවාරි මස 24 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 පෙබරවාරි මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 පෙබරවාරි මස 07 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 මෝටර් වාහන පනත යටතේ නියෝග
(2017.01.24 දින අංක 140 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 12 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ආණ්ඩු පාර්ශ්වය)
 

2017 පෙබරවාරි මස 08 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීමේ) (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.01.24 දින අංක 140 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 8 බලන්න)
(ii) (235 අධිකාරය වූ) රේගු ආඥා පනත යටතේ නියමය
(මෙම නියමය 2016.11.10 දිනැති අංක 1992/26 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරන ලදුව 2017.01.24 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.01.27 දින නිකුත් කළ අංක 5(5) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
(iii) විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමය
(මෙම නියමය 2016.11.10 දිනැති අංක 1992/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරන ලදුව 2017.01.24 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.01.27 දින නිකුත් කළ අංක 5(5) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
(iv) සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදනය
(මෙම නිවේදනය 2016.10.03 දිනැති අංක 1987/5 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරන ලදුව 2017.01.24 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.01.27 දින නිකුත් කළ අංක 5(5) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2017 පෙබරවාරි මස 09 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 12.30 දිවි නැගුම (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2017.01.24 දින අංක 140 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 7 බලන්න)
ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 06.30 ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත යටතේ නියෝග
(මෙම නියෝග 2016.10.21 දිනැති අංක 1989/61 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරන ලදුව 2017.01.24 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.01.27 දින නිකුත් කළ අංක 5(5) දරන පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2017 පෙබරවාරි මස 10 වැනි සිකුරාදා

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නැත (ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනය - පෝය දිනය)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි