ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ප්‍රතිසන්ධාන හා උතුර හා නැගෙනහිර නැවත ගොඩනැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු මාවෛ සෝ.සේනාධිරාජා මහතා (සභාපති)
 2. ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා
 3. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
 4. ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා
 5. ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා
 6. ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
 7. ගරු තිලක් මාරපන මහතා
 8. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා
 9. ගරු එම්. එස්. තෞෆික් මහතා
 10. ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා
 11. ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා
 12. ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා
 13. ගරු අන්නාමලෙයි නඩේසු සිවශක්ති මහතා
 14. ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා
 15. ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මහතා
 16. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා
 17. ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා
 18. ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා
 19. ගරු (වෛද්‍ය) තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය
 20. ගරු කංචන විජේසේකර මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි