ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

නිෂ්පාදන සහ සේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සභාපති)
 2. ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා
 3. ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා
 4. ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා
 5. ගරු දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා
 6. ගරු (වෛද්‍ය) අනෝමා ගමගේ මහත්මිය
 7. ගරු එච්. ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා
 8. ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා
 9. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා
 10. ගරු පද්ම උදයශාන්ත ගුණසේකර මහතා
 11. ගරු කනක හේරත් මහතා
 12. ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා
 13. ගරු කවීන්දිරන් කෝඩීස්වරන් මහතා
 14. ගරු සුජිත් සංජය පෙරේරා මහතා
 15. ගරු එස්. ප්‍රේමරත්න මහතා
 16. ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා
 17. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා
 18. ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා
 19. ගරු (වෛද්‍ය) එස්. සිවමෝහන් මහතා
 20. ගරු චතුර සංදීප සේනාරත්න මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි