ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

කාන්තා සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු (වෛද්‍ය) තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය (සභාපති)
 2. ගරු (වෛද්‍ය) සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්‍දුපුල්ලේ මහත්මිය
 3. ගරු සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය
 4. ගරු (වෛද්‍ය) අනෝමා ගමගේ මහත්මිය
 5. ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා
 6. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
 7. ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
 8. ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා
 9. ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා
 10. ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා
 11. ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා
 12. ගරු ක. තුරෙයිරෙත්නසිංහම් මහතා
 13. ගරු රොෂාන් රණසිංහ මහතා
 14. ගරු ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය
 15. ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය
 16. ගරු හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය
 17. ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා
 18. ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මහතා
 19. ගරු රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය
 20. ගරු ශාන්ති ශ්‍රීස්කන්දරාසා මහත්මිය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි