ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2018 සැප්තැම්බර් මස 18 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-18
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-07
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-06
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-04
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-08-24
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-08-23
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-08-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-08-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-08-08
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අගෝස්තු මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-08-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජූලි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-07-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජූලි මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-07-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජූලි මස 18 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-07-18
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජූලි මස 17 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-07-17
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි