ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2017 අප්‍රේල් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-04-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-04-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-04-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-04-04
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-23
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-08
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මාර්තු මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-03-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-02-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 පෙබරවාරි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-02-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 පෙබරවාරි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-02-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි