ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2017 ජූලි මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-25
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-04
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-06-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 මැයි මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-05-26
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 මැයි මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-05-25
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 මැයි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-05-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි