ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-09-04

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතිකය සටහන් කිරීම
‘B’ : වේත්‍රධාරී තනතුර සඳහා පත් කිරීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2017 වර්ෂය සඳහා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්
(ii)   2017 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

(iii)  2016 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
(iv)  2014 වර්ෂය සඳහා විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ රෝහලේ වාර්ෂික වාර්තාව
(v)   2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
(vi)  2015 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාව

(vii)    ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1977 අංක 8 දරන උදර්පන පනතේ 3 වගන්තිය යටතේ  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය සහ තුර්කි ජනරජය අතර උදර්පන ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජූලි 13 දිනැති අංක 2079/77 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය
(viii)    1998 අංක 45 දරන පෞද්ගලික ආරක්ෂක නියෝජ්‍යායතන විධිමත් කිරීමේ පනතේ 18 වගන්තිය යටතේ  ගාස්තු අයකිරීම සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 ජුනි 07 දිනැති අංක 2074/34 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග


(ix)    2016 වර්ෂයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
(x)    2016 වර්ෂයේ සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
(xi)    2016 වර්ෂයේ නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයේ සහ කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xii)    2016 වර්ෂයේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ  
(xiii)    2016 වර්ෂයේ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ
(xiv)    2016 වර්ෂයේ මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහ ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xv)    2016 වර්ෂයේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ
(xvi)    2016 වර්ෂයේ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ,  නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xvii)    2016 වර්ෂයේ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ
(xviii)    2016 වර්ෂයේ කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ
(xix)    2016 වර්ෂයේ තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ

කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 119(4) ප්‍රකාරව නිරීක්ෂණ සහ ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තා


(xx)    2018 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වාර්තාව
(xxi)    සුරාබදු ආඥාපනතේ (52 අධිකාරය වූ)  32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 2, 12, 22  සහ 25 වගන්ති යටතේ සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජුනි 13 දිනැති අංක 2075/23 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නිවේදනය.
(අංක 10/2018 දරන සුරාබදු නිවේදනය)
(xxii)    සුරාබදු ආඥාපනතේ (52 අධිකාරය වූ)  32 වගන්තිය යටතේ සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 ජුනි 13 දිනැති අංක 2075/24 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නිවේදනය.
(අංක 11/2018 දරන සුරාබදු නිවේදනය)

(xxiii)    1968 අංක 45 දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ 2018 අංක 1 දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ (ඉරානයට අදාළව සම්බාධක පැනවීමේ) නියෝග සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 අගෝස්තු 21 දිනැති අංක 2085/11 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් සංශෝධිත 2018 ජූලි 17 දිනැති අංක 2080/34 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග
(xxiv)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 25අ වගන්තිය යටතේ එස් එල් ටී කැම්පස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය තාක්ෂණවේදී විද්‍යුත් ගෞරව උපාධිය ප්‍රදානය කිරීමේ ආයතනයක් වශයෙන් පිළිගනිමින් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 අගෝස්තු 10 දිනැති අංක 2083/35 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    සෞඛ්‍ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(ii)    අධ්‍යාපනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා වෙනුවෙන් සභික මන්ත්‍රී ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(iii)    රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(iv)    ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)     ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා          
(ii)    ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා                    -       පෙත්සම් හතරයි    
(iii)   ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා                       
(iv)   ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා                -        පෙත්සම් හතරයි    
(v)    ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා
(vi)   ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා      
(vii)  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා    

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
පුද්ගලික බස් රථ සේවා අත්හිටුවීම

අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය, ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

2003 අංක  25 දරන මුදල් පනත, 2005 අංක 5 දරන මුදල් පනත, 2012 අංක 12 දරන මුදල් පනත, 1995 අංක 16 දරන මුදල් පනත සහ 2015 අංක 10 දරන මුදල් පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස ද; සුඛෝපභෝගී මෝටර් වාහන බද්ද, වාහන හිමිකම් අය බද්ද, වාර්ෂික සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ අය බද්ද, ණය ආපසු ගෙවීමේ අය බද්ද, කාබන් බද්ද, දුරකථන සන්නිවේදන කුළුණු අය බද්ද, ජංගම දුරකතන කෙටි පණිවුඩ සේවා මත අය බද්ද පැනවීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණස ද; ඊට සම්බන්ධ හා ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ

“මුදල්”

නමැති පනත් කෙටුම්පත ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් අයිතමයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 3 සිට 5 දක්වා සඳහන් වන) සභාව විසින් සම්මත කරන ලද අතර අයිතම අංක 5 ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවට යොමු කරන ලදී -

(i)    අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයේ සාමාජිකයන් සඳහා පාරිශ්‍ර‍මිකයන් ගෙවීම
(ii)   ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සහතික කිරීම පිණිස ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර සිය නිර්දේශ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව
(iii)  ශ්‍රී  ලංකා ඖෂධ විද්‍යා සංගමය (සංස්ථාගත කිරීමේ) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1525 ට 2018 සැප්තැම්බර් මස 5 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි