ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-08-24

නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)     2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
(ii)    2015 වර්ෂය සඳහා පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව
(iii)   2016 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
(iv)   2013 වර්ෂය සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව

(v)    2017 වර්ෂය සඳහා විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
(vi)   2017 වර්ෂය සඳහා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව


(vii)    2016 වර්ෂයේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ
(viii)   2016 වර්ෂයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ, ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(ix)    2016 වර්ෂයේ බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශයේ සහ බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ
(x)     2016 වර්ෂයේ විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ
(xi)    2016 වර්ෂයේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ
(xii)    2016 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ
(xiii)   2016 වර්ෂයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
(xiv)   2016 වර්ෂයේ වරාය හා නාවික  කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
(xv)    2016 වර්ෂයේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, කිලිනොච්චිය, වව්නියා, මුලතිව්, කළුතර, යාපනය, අම්පාර, ගාල්ල, අනුරාධපුර, මාතර, මන්නාරම, හම්බන්තොට, පුත්තලම, නුවරඑළිය, ගම්පහ, ත්‍රිකුණාමලය, මාතලේ, මහනුවර, බදුල්ල, කුරුණෑගල, මඩකලපුව, මොනරාගල, පොලොන්නරුව, කෑගල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල
(xvi)   2016 වර්ෂයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xvii)  2016 වර්ෂයේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ
(xviii) 2016 වර්ෂයේ සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xix)  2016 වර්ෂයේ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ සහ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xx)   2016 වර්ෂයේ ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xxi)  2016 වර්ෂයේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xxii) 2016 වර්ෂයේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු සහ හින්දු ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xxiii)  2016 වර්ෂයේ විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ
(xxiv)  2016 වර්ෂයේ සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ, අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xxv)   2016 වර්ෂයේ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ සහ ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xxvi)  2016 වර්ෂයේ තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශයේ, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ, ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(xxvii) 2016 වර්ෂයේ කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශයේ, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ

කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 119(4) ප්‍රකාරව නිරීක්ෂණ සහ ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තා


(xxviii)  (107 අධිකාරය වූ) නොතාරිස් අඥාපනතේ 8 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 7 වගන්තිය යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 ජූලි 27 දිනැති අංක 1977/16  දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග
(xxix)   ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා නීතියේ 41 වගන්තිය  පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 මැයි 31 දිනැති අංක 2073/15  දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගය

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

සෞඛ්‍ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති වෙනුවෙන් ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු ජේ. සී. අලවතුවල මහතා                    
(ii)   ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා                    
(iii)  ගරු එම්. එස්. තෞෆික් මහතා                    
(iv)  ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විජේමාන්න මහතා                    
(v)   ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා
(vi)  ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා
                  
(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දැමීම

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

(i)    ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහනය සඳහා වන ඇතැම් රීති එක් කිරීම සඳහා වන සම්මුතියට බලාත්මකභාවයක් ලබා දීම පිණිස සහ ඊට සම්බන්ධ සහ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ

“ගුවන් ප්‍රවාහන”

නමැති පනත් කෙටුම්පත ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

(ii)    ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1976 අංක 24 දරන ශ්‍රී ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ

“ශ්‍රී  ලංකා සේවා පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය (සංශෝධන)”

නමැති පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව
ඡන්ද විමසීමක් පවත්වා (පක්ෂව ඡන්ද කිසිවක් නැත; විරුද්ධව 139) සභාව විසින් අනුමත නොකරන ලදී.

 

වේත්‍රධාරීවරයාගේ විශ්‍රාම යාම පිළිබඳව කථානායකවරයා විසින් නිවේදනය කරන ලද අතර පාර්ලිමේන්තුව ඔහුගේ සේවය ඇගයී ය.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1930 ට 2018 සැප්තැම්බර් මස 4 වැනි අඟහරුවාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි