ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 මැයි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-05-09

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ : ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක පිටපත ලැබී ඇති බව
‘B’ : “ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය

 

කථානායකවරයා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XIV හා XV කොටස්, තෙවැනි කාණ්ඩයේ VII කොටස හා නවවැනි කාණ්ඩයේ III කොටස

(ii)    ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ    41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ තෙවැනි කාර්තුව (2017.07.01 - 2017.09.30) සඳහා සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 44 ව්‍යවස්ථාවේ (2) ඡේදය සමඟ කියවිය යුතු 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ 24ඇ සහ 24ඈ වගන්ති යටතේ වරතැන්න-හක්කිඳ පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජුනි 19 දිනැති අංක 2024/6 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.
(ii)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ද වගන්තිය යටතේ පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 2034/33 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.
(iii)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ද වගන්තිය යටතේ පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 2034/34 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.
(iv)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ද වගන්තිය යටතේ පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 2034/35 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.
(v)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වගන්තිය සහ 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ  32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනතේ 23 එ සහ 23 ඒ වගන්ති යටතේ පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 2034/36 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග.
(vi)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ද වගන්තිය යටතේ පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර් 01 දිනැති අංක 2034/37 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.
(vii)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 51 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ 23 ද වගන්තිය යටතේ පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 සැප්තැම්බර්  01 දිනැති අංක 2034/38 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.

(viii)    2017 වර්ෂයේ හතරවැනි කාර්තුව දක්වා මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තාව

(ix)    2017 අංක 30 දරන විසර්ජන පනතේ 6(1) වගන්තිය යටතේ 2018.03.01 සිට 2018.03.31 දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක වෙන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන
(x)    1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනතේ 4(3) වගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු  එකී පනතේ 20 වගන්තිය යටතේ 2017 ආනයන හා අපනයන පාලන (ප්‍රමිතිකරණ හා තත්ත්ව පාලන) නියෝග සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018 මාර්තු 29 දිනැති අංක 2064/34 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
ඉරනෙයිතීවු දූපතේ රැඳී සිටින ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම, පහසුකම් ලබාදීම ආදී කරුණු පිළිබඳව

ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

 

පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීම්

 

තමන් විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීම පිළිබඳව ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා විසින් පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලදී.

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් පහත සඳහන් පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලදී -

(i)    පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) - (393 වන අධිකාරය වූ) පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස
(ii)   අල්ලස් (සංශෝධන) - (26 වන අධිකාරය වූ) අල්ලස් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා
(iii)  ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩල (සංශෝධන) - ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1975 අංක 14 දරන ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩල පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා

 

පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පහත සඳහන් ‍යෝජනා වලට සභාව එකඟ විය -


(i)    පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග

2018 මාර්තු 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රතිශෝධිත නව ස්ථාවර නියෝග, කථානායකවරයා විසින් නිවේදනය කළ පරිදි 2018 අප්‍රේල් 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළ යුතු ය

(ii)    පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

2018 මාර්තු 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය, කථානායකවරයා විසින් නිවේදනය කළ පරිදි 2018 අප්‍රේල් 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළ යුතු ය

(iii)   කාරක සභා

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 101, 111 සහ 124 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, දැනට ක්‍රියාත්මකව පවතින විශේෂ කාරක සභා, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ  වැඩ  කටයුතු  තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනු ලැබිය යුතු ය

(iv)    තේරීම් කාරක සභාව

•    පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 114 ප්‍රකාරව පවත්නා සැසි වාරයේ සේවය සඳහා වූ තේරීම් කාරක සභාව කථානායකවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් සහ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් ද ඇතුළත්ව පාර්ලිමේන්තුව විසින් නම් කරන ලද සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන් දොළොස් දෙනෙකුගෙන් (12) සමන්විත විය යුතු ය

•    අද දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනාව ප්‍රකාරව, තේරීම් කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා වන කථානායකවරයාට අතිරේකව, පහත නම් සඳහන් මන්ත්‍රීවරයන් දොළොස් දෙනා (12)  පවත්නා සැසිවාරය තුළදී මෙකී කාරක සභාවේ සේවය කළ යුතු ය:-
    ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා   
    ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා   
    ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
    ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා   
    ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
    ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා
    ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා    
    ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
    ගරු විජිත හේරත් මහතා  
    ගරු මාවෛ සෝ. සේනාධිරාජා මහතා    
    ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා
    ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1, 3 සහ 4 වශයෙන් සඳහන් වන) සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී -

(i)    අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - සංශෝධන සහිතව (දෙවැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම - පක්ෂව 119; විරුද්ධව 52)
(ii)   දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත
(iii)  අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - සංශෝධන සහිතව

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1854 ට 2018 මැයි මස 10 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි