ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 ජනවාරි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-01-24

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව -

  • 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ XV හා XVI කොටස්;
  • 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ IV හා XXV කොටස්, පස්වැනි කාණ්ඩයේ I කොටස  සහ හයවැනි කාණ්ඩයේ XIII හා XIV කොටස්; සහ
  • 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ IV හා V කොටස්

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)     2015 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලයේ
(ii)    2015 වර්ෂය සඳහා සංචාරක සංවර්ධන අරමුදලේ
(iii)   2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ
(iv)   2015 වර්ෂය සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ
(v)    2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ
(vi)   2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ
(vii)  2015 මාර්තු 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා ලංකා ලේලන්ඩ් පුද්ගලික සමාගමේ
(viii) 2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජලජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ
(ix)  2015 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමේ
(x)   2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනයේ

වාර්ෂික වාර්තා

(xi)   2016 වර්ෂය සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ
(xii)  2016 වර්ෂය සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා              -      පෙත්සම් දහතුනයි

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

(i)    ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීමේ යෝජනාව සහ අමාත්‍යවරයන් සංඛ්‍යාව


(ii)    ගරු අනුර දිසානායක මහතා
කතරගම පොලිස් වෙඩි තැබීම

නීතිය හා සාමය රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු පියසේන ගමගේ මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

අමාත්‍යාංශ නිවේදන

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලගුණ පූර්ව දැනුම්දීම් දෙමළ භාෂාවෙන් නිකුත් කිරීමට පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2017.12.07 දින ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ අසන ලද ප්‍රශ්නයට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය, ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා විසින් පිළිතුරු සපයන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

ධීවර (විදේශීය ධීවර බෝට්ටු විධිමත් කිරීමේ) (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත

සභාව විසින් සංශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලදී.

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“උතුරු පළාතේ ‘පාලම් දහස’ වැඩසටහනෙහි විස්තර” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1652 ට 2018 පෙබරවාරි මස 19 වැනි සඳුදා පැය 1000 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි