ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 නොවැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-11-07

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතික සටහන් කිරීම
‘B’ :  2017 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය අවට ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන්
‘C’ : 2018 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තුවලින් තෝරාගත් අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම පිණිස වූ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට නම් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)        ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව -

  • 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXIII කොටස සහ තුන්වැනි කාණ්ඩයේ IX කොටස;  සහ
  • 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ II සහ III කොටස් සහ තෙවැනි කාණ්ඩයේ II කොටස


වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි විය.

(ii)        ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ    41ආ (6) සහ 55(5)  ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව සඳහා (2017.04.01 - 2017.06.30) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව;

(iii)        ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ    41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව (2017.01.01 - 2017.03.31) සහ දෙවන කාර්තුව (2017.04.01 - 2017.06.30) සඳහා සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන  වාර්තාව;

(iv)        ශ්‍රී ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික  සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව සහ 1996 අංක 21 දරන ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පනතේ 30 වගන්තිය ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සඳහා (2017.01.01 - 2017.03.31) ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව;

(v)        ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ    41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව සඳහා (2017.04.01 - 2017.06.30) ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව; සහ

(vi)        ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ    41ආ (6) සහ 153ඌ ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව සඳහා (2017.04.01 -  2017.06.30) විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව.

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2014 වර්ෂය සඳහා භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ
(ii)   2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ
(iii)  2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහලේ
(iv)  2015 වර්ෂය සඳහා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ
(v)   2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ

වාර්ෂික වාර්තා


(vi)    2016 වර්ෂය සඳහා දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(vii)   2016 වර්ෂය සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා


(viii)    1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන)  පනතේ 3 වගන්තිය යටතේ නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අගෝස්තු 17 දිනැති අංක 2032/31 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය

2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව,
(ix)   2017 මැයි 30 දිනැති අංක 2021/7 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය
(x)    2017 ජූනි 06 දිනැති අංක 2022/7 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය

(xi)    2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතේ 5 වගන්තිය යටතේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 06 දිනැති අංක 2022/8  දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය


2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව,

(xii)     2017 ජූනි 30 දිනැති අංක 2025/44 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xiii)    2017 ජූලි 19 දිනැති අංක 2028/44 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xiv)    2017 ජූලි 26 දිනැති අංක 2029/25 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xv)     2017 ජූලි 31 දිනැති අංක 2030/10 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xvi)    2017 අගෝස්තු 01 දිනැති අංක 2030/20 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xvii)   2017 අගෝස්තු 15  දිනැති අංක 2032/11 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xviii)  2017 අගෝස්තු 16  දිනැති අංක 2032/24 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xix)   2017 අගෝස්තු 23  දිනැති  අංක 2033/31 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xx)    2017 සැප්තැම්බර් 08 දිනැති අංක 2035/28 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xxi)   2017 ඔක්තෝබර් 02 දිනැති අංක 2039/2 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ

පළ කරන ලද නියමයන්


(xxii)    2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනතේ 6 (1) වගන්තිය යටතේ 2017.09.01 සිට 2017.09.30  දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක වෙන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන

(xxiii)    1972 අංක 10 දරන නැව් නියෝජිතයන්ට, නැව් බඩු ගෙනයන්නන්ට, යාත්‍රා ක්‍රියාකරුවන් නොවන පොදු ප්‍රවාහකයන්ට සහ කන්ටේනර් මෙහෙයුම්කරුවන්ට බලපත්‍ර ලබාදීමේ පනතේ 10 වගන්තිය යටතේ 2017 නැව් නියෝජිතයන්ගේ, නැව්බඩු ගෙනයන්නන්ගේ, යාත්‍රා ක්‍රියාකරුවන් නොවන පොදු ප්‍රවාහකයන්ගේ සහ කන්ටේනර් මෙහෙයුම්කරුවන්ගේ (ගාස්තු ව්‍යුහ) නියෝග සම්බන්ධයෙන් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ඔක්තෝබර් 17 දිනැති අංක 2041/10 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග

(xxiv)    1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනතේ 4 වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු  එකී පනතේ 20 වගන්තිය යටතේ විශේෂ ආනයන බලපත්‍ර ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ඔක්තෝබර් 02 දිනැති අංක 2039/4 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ කටයුතුද ඇතුළුව එකී කාරක සභාවේ සභාපති ගරු කරු ජයසූරිය මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(ii)    අභ්‍යන්තර පරිපාලන හා රාජ්‍ය කළමනාකරණ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(iii)    නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා            -   පෙත්සම් හතරයි
(ii)   ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා           -   පෙත්සම් දෙකයි  

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

(i)    ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
රටේ පවතින ඉන්ධන හිඟය

(ii)   ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ඉන්ධන ආනයනයේදී සහ ගබඩා කිරීමේදී නියමිත ක්‍රියාපටිපාටි අනුගමනය නොකිරීම

අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නෝ ය.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් පනත් කෙටුම්පත් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 සිට 4 දක්වා සඳහන් වන) සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී:-

(i)    අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) - සංශෝධන සහිතව
(ii)   අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ (සංශෝධන)
(iii)  අපරාධ වැළැක්වීමේ (සංශෝධන)
(iv)  පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) - සංශෝධන සහිතව

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“කලා (විශේෂ) උපාධිධාරීන් සඳහා ගුරු පත්වීම් ලබාදීම” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1856 ට 2017 නොවැම්බර් මස 9 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පැය 1500 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි