ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-08-24

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2015 වර්ෂය සඳහා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරි‍යේ
(ii)   2014 වර්ෂය සඳහා ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ
(iii)  2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ
(iv)  2014/2015 වර්ෂය සඳහා සී/ස කළුබෝවිටියාන තේ කර්මාන්තශාලා සමාගමේ

වාර්ෂික වාර්තා


(v)    2017 වර්ෂය සඳහා දෙවන කාර්තුවේ මූල්‍ය  කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වාර්තාව

(vi)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1) වගන්තිය යටතේ  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන්  උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජනවාරි 18 දිනැති  අංක 2002/35 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා                    
(ii)   ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත

විවාදයට ගෙන හෙට දින දක්වා කල් තබන ලදී (2017.08.25).

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“රජය විසින් මේ වන විට ක්‍රියාවට නංවා ඇති ඉඩම් හිමිකම් බලපත්‍රලාභීන්ට සින්නක්කර ඔප්පු ලබාදීමේ වැඩසටහන පුළුල් කිරීම” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1923 ට 2017 අගෝස්තු මස 25 වැනි සිකුරාදා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි