ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 අගෝස්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-08-09

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පතක සහතිකය සටහන් කිරීම

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය අවසන් කෙටුම්පත

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2017 අංක 1 දරන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව

(ii)   1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27 (1) වගන්තිය යටතේ  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ ඒකකය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශය ලෙස උසස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 30 දිනැති අංක 2025/38 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය

(iii)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27 (1) වගන්තිය යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨය තුළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 ජූනි 30 දිනැති අංක 2025/39 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය


(iv)   2016 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ
(v)    2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ
(vi)   2016 වර්ෂය සඳහා ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(vii)  2016 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා


(viii)  2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ
(ix)   2014 වර්ෂය සඳහා ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවේ

වාර්ෂික වාර්තා

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    සෞඛ්‍ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(ii)    ව්‍යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු කේ. කේ. පියදාස මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(iii)    ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(iv)    රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා                    -  පෙත්සම් තුනයි
(ii)   ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා             -  පෙත්සම් දෙකයි

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න

පහත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ප්‍රශ්න තුනක් අසන ලදී:-

(i)    ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා
(ii)   ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා
(iii)  ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
යාපනය අර්ධද්වීපයේ ඩෙල්ෆ් ප්‍රදේශයේ අශ්ව වර්ගය ආරක්ෂා කිරීම

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය ගරු ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

අමාත්‍යාංශ නිවේදන

කෘෂිකාර්මික බීජ නිෂ්පාදනය විදේශීය සමාගමකට පවරා දීම සම්බන්ධයෙන් 2017.07.28 දින ගරු අනුර දිසානායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ අසන ලද ප්‍රශ්නයට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා විසින් පිළිතුරු සපයන ලදී.

 

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්ගේ පනත් කෙටුම්පත්

(i)    “අරවින්ද් කුමාර් පදනම (සංස්ථාගත කිරීමේ)”

පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු වේලු කුමාර් මහතාට අවසර දෙන ලදී.

(ii)     “කේ. කේ. පියදාස පදනම (සංස්ථාගත කිරීමේ)”

පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතාට අවසර දෙන ලදී.

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 47(5) යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා ඉහත (i) සහ (ii) පනත් කෙටුම්පත් පිළිවෙළින් සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා වෙත සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා වෙත යොමු කරන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 සහ 2 වශයෙන් සඳහන් වන) සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී:-

(i)    සමුද්‍ර දූෂණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නියෝග
(ii)   ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගේ වැටුප් හා දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“කින්නියා සහ මුතූර් මූලික රෝහල් නැගෙනහිර පළාත් සභාවෙන් මධ්‍යම රජය වෙත පවරා ගැනීමේ හැකියාව” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1834 ට 2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි