ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 අගෝස්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-08-08

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව -

  • 2002 සිට 2006 දක්වා වූ මුදල් වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩය;
  • 2007 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XIII හා XIV කොටස්;  
  • 2008 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ X සහ XI  කොටස්;  
  • 2009 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XIII හා XIV කොටස්;
  • 2010 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XV හා XVI කොටස්;
  • 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XVI කොටස;
  • 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXIII කොටස;
  • 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXIII කොටස;
  • 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXI කොටස සහ තෙවැනි කාණ්ඩයේ VII කොටස; සහ
  • 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ VI,VII,XIV,XV,XVI,XVII හා XVIII කොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩයේ III,V හා VI කොටස් සහ නවවැනි කාණ්ඩයේ I, II  හා III කොටස්

වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි විය.

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2015 වර්ෂය සඳහා උද්භිද උද්‍යාන භාර අරමුදලේ
(ii)   2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිපෝෂ ලිමිටඩ්හි
(iii)  2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ
(iv)  2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ

වාර්ෂික වාර්තා


(v)    2016 වර්ෂය සඳහා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව


(vi)    2006 අංක 12 දරන මුද්දර ගාස්තු (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ  5 වගන්තිය  යටතේ මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින්  සාදන ලදුව, 2017 පෙබරවාරි 21 දිනැති 2007/24 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගය
(vii)    2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනතේ 6 (1) වගන්තිය යටතේ 2017.06.01 සිට 2017.06.30  දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක වෙන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන


1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 20(4) (ආ)  වගන්තිය යටතේ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චී ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෙනුවට නිසි බලධරයෙකු;

(viii)    2017 පෙබරවාරි 27 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්  උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2017 ජූනි 29 දිනැති අංක 2025/32 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(ix)    2017 මැයි 27 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්  උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2017 ජූනි 29 දිනැති අංක 2025/33 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ

‍පළ කරන ලද නියමයන්

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    තිරසර සංවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(ii)    තරුණ, ක්‍රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(iii)    අධ්‍යාපනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු සුජිත් සංජය පෙරේරා මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(iv)    ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා          -     පෙත්සම් දෙකයි
(ii)   ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා             
     
(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
මුලතිව් නන්දිකඩාල් කලපුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

අමාත්‍යාංශ නිවේදන

අම්පාර නාගරික බස් නැවතුම්පළ ඉදිකිරීමේ දී යම් පුද්ගලයින්ට ඇති වූ ඉඩම් සහ නිවාස ගැටලු සම්බන්ධයෙන් 2017.07.07 දින ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ අසන ලද ප්‍රශ්නයට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා විසින් පිළිතුරු සපයන ලදී.

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

(22 වන අධිකාරය වූ) අපරාධ වැළැක්වීමේ ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ

“අපරාධ වැළැක්වීමේ (සංශෝධන)”

නමැති පනත් කෙටුම්පත ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 සහ 2 වශයෙන් සඳහන් වන) සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී:-

(i)   සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත
(ii)  ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය පනත් කෙටුම්පත - සංශෝධන සහිතව

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“රත්මලානේ පිහිටි අඳ, ගොළු සහ බිහිරි දරුවන් සඳහා වූ පාසලෙහි සිසුන් සඳහා නේවාසික පහසුකම් ලබා දීම” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1847 ට 2017 අගෝස්තු මස 9 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි