ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 ජූලි මස 28 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-07-28

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ─

  • 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XVII හා හතරවැනි කාණ්ඩයේ VIII කොටස;
  • 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ XV හා XVI කොටස්, දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXII හා XXIV කොටස්, තෙවැනි කාණ්ඩයේ VII හා VIII කොටස් සහ හතරවැනි කාණ්ඩයේ XI කොටස;  
  • 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ XVI කොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩයේ XIII කොටස;  
  • 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ XIII හා XIV කොටස්, හතරවැනි කාණ්ඩයේ XIII කොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩයේ XIV, XV, XVI, XVII, XVIII  හා XIX කොටස්; සහ
  • 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ පළමුවැනි කාණ්ඩයේ X, XI, XII, XIII, XIV හා XV කොටස්, හතරවැනි කාණ්ඩයේ VII කොටස, පස්වැනි කාණ්ඩයේ V හා VI කොටස්, හයවැනි කාණ්ඩයේ I හා II කොටස් සහ අටවැනි කාණ්ඩයේ I කොටස 

වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි විය.

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2016 වර්ෂය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලයේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

(ii)   2013 වර්ෂය සඳහා ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ
(iii)  2013 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලයේ

වාර්ෂික වාර්තා

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා                    
(ii)   ගරු රවීන්ද්‍ර සමරවීර මහතා                  -   පෙත්සම් දෙකයි          
(iii)  ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා                        
(iv)  ගරු (වෛද්‍ය) තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය  
                                     
(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
කෘෂිකාර්මික බීජ නිෂ්පාදනය විදේශීය සමාගමකට පවරා දීම

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනත යටතේ යෝජනාව (විවාදය කල් තබන ලද ප්‍රශ්නය (2017 ජූලි 27))

ඡන්ද විමසීමක් පවත්වා සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1145 ට 2017 අගෝස්තු මස 4 වැනි සිකුරාදා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි