ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-04-18

2017 අප්‍රේල් මස 4 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 මැයි මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 මැයි මස 03 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් දහයක්
(පිළිවෙළින් 2016.11.21, 2016.12.09, 2016.12.20, 2017.01.06, 2017.01.18, 2017.01.27, 2017.02.16, 2017.02.23, 2017.02.26 සහ 2017.03.07 දිනැති අංක 1994/20, 1996/50, 1998/5, 2000/85, 2002/29, 2003/43, 2006/41, 2007/38, 2007/44 සහ 2009/5 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයන්හි පළ කරන ලද මෙම නියමයන් 2017.04.04 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2017.04.07 දින නිකුත් කළ අංක 5(10) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී.)

(ii) රේගු ආඥා පනත යටතේ යෝජනා දෙකක්
(පිළිවෙළින් 2016.12.02 සහ 2017.01.06 දිනැති අංක 1995/37 සහ 2000/86 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයන්හි පළ කරන ලද මෙම යෝජනා 2017.04.04 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2017.04.07 දින නිකුත් කළ අංක 5(10) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී.)

(iii) නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යට‍තේ නියමයන් තුනක්
(පිළිවෙළින් 2016.12.27, 2017.01.03 සහ 2017.01.25 දිනැති අංක 1999/23, 2000/8 සහ 2003/22 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයන්හි පළ කරන ලද මෙම නියමයන් 2017.04.05 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2017.04.07 දින නිකුත් කළ අංක 5(10) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී.)

(iv) වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නියෝගය
(2016.11.11 දිනැති අංක 1992/51 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරන ලද මෙම නියෝගය 2017.04.05 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඒ පිළිබඳ යෝජනාව 2017.04.07 දින නිකුත් කළ අංක 5(10) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී.)

(v) ආර්ථික සේවා ගාස්තු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත
(මෙම පනත් කෙටුම්පත 2017.04.07 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2017 මැයි මස 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 (i) සමාගම් පනත සහ සමිති ආඥාපනත යටතේ නියෝග
(2017.04.04 දින අංක 158 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 14 බලන්න)
(ii) සමාගම් පනත යටතේ නියෝග
(2017.04.04 දින අංක 158 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 15 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2017 මැයි මස 05 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 තානාපති වරප්‍රසාද පනත යටතේ නියමය
(2017.04.04 දින අංක 158 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 13 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි