ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-04-05

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පතක සහතිකය සටහන් කිරීම

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ(6) සහ 154ජ ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2016 ඔක්තෝබර් 01 දින සිට 2016 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනතේ 3 වැනි වගන්තිය යටතේ වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව 2016 නොවැම්බර් 11 දිනැති අංක 1992/51 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගය.


1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 3 වගන්තිය යටතේ නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව;

(ii)    2016 නොවැම්බර් 10 දිනැති අංක 1992/29 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය සංශෝධනය  කරමින් 2016  දෙසැම්බර් 27  දිනැති  අංක 1999/23 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(iii)   2016 දෙසැම්බර් 27 දිනැති අංක 1999/23 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය සංශෝධනය කරමින් 2017 ජනවාරි 03  දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(iv)  2017 ජනවාරි 03 දිනැති අංක 2000/8 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය සංශෝධනය කරමින් 2017 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 2003/22 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ

පළ කරන ලද නියමයන්


(v)   1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා පනතේ 31 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 41 වැනි වගන්තිය යටතේ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2016 ඔක්තෝබර් 27 දිනැති අංක 1990/23 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සහ 2017 පෙබරවාරි 13 දිනැති අංක 2006/13 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග.

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

තරුණ, ක්‍රීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා                   -   පෙත්සම් දෙකයි    
(ii)   ගරු (වෛද්‍ය) සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය
(iii)  ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා                   -   පෙත්සම් හයයි
(iv)  ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා
(v)   ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
(vi)  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා   

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න

පහත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ප්‍රශ්න හතරක් අසන ලදී:-

(i)    ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා
(ii)   ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා
(iii)  ගරු ශාන්ති ශ්‍රීස්කන්දරාසා මහත්මිය
(iv)  ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

විනිශ්චයකාරවරයන්ගේ වැටුප් සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ යෝජනාව

සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය  1700 ට 2017 අප්‍රේල් මස 6 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි