ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-04-04

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ(6) සහ 153ඌ ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2016 ඔක්තෝබර් 01 දින සිට 2016 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා විගණන සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2016 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකතුමාගේ කාර්යාලයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව

(ii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය තුළ ඉංග්‍රීසි හා වාග්විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2016 දෙසැම්බර් 01 දිනැති අංක 1995/24 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.


(iii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1)(ආ) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජිකල් ස්ටඩීස් ආයතනය උපාධි පිරිනැමීමේ  ආයතනයක් ලෙස පිළිගනිමින් 1988 දෙසැම්බර් 15 දිනැති අංක 536/15 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය අවලංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/26 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.


(iv)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයක් සහ හෙද පීඨයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/32 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.


(v)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ, ඉංජිනේරු පීඨය තුළ නිෂ්පාදන සහ කාර්මික ඉංජිනේරු අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/33 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.


(vi)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 20(4) (ආ)  වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව ගම්පහ වික්‍රමාරච්චී ආයුර්වේද විද්‍යායතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෙනුවට නිසි බලධරයෙකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/34 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.  


(vii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 25අ වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, ඇක්වයිනාස් කොලේජ් ඔෆ් හයර් ස්ටඩීස් ආයතනය උපාධි පිරිනමනු ලබන ආයතනයක් ලෙස පිළිගනිමින් 2005 ඔක්තෝබර් 06 දිනැති අංක 1413/21 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය සංශෝධනය කරමින්  සාදන ලදුව 2017 පෙබරවාරි 07 දිනැති අංක 2005/11 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.


(viii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය තුළ ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2017 පෙබරවාරි 08 දිනැති අංක 2005/13 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය.

(ix)    2014 වර්ෂය සඳහා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ (ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය)
(x)     2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතනයේ
(xi)    2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනයේ
(xii)   2014 වර්ෂය සඳහා උක් පර්යේෂණ ආයතනයේ
(xiii)  2014 වර්ෂය සඳහා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ

වාර්ෂික වාර්තා


2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව;

(xiv)    2016 නොවැම්බර් 21 දිනැති අංක 1994/20 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xv)     2016 දෙසැම්බර් 09 දිනැති අංක 1996/50 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xvi)    2016 දෙසැම්බර් 20 දිනැති අංක 1998/5 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xvii)   2017 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 2000/85 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xviii)  2017 ජනවාරි 18 දිනැති අංක 2002/29 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xix)   2017 පෙබරවාරි 16 දිනැති අංක 2006/41 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xx)    2017 පෙබරවාරි 23 දිනැති අංක 2007/38 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xxi)   2017  මාර්තු 07 දිනැති අංක 2009/05 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ

පළ කරන ලද නියම


2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතේ 5 වගන්තිය යටතේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව;

(xxii)    2017 ජනවාරි 27 දිනැති අංක 2003/43 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xxiii)    2017 පෙබරවාරි 26 දිනැති අංක 2007/44 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ

පළ කරන ලද නියම


(235 අධිකාරය වන) රේගු ආඥා පනතේ 10 වගන්තිය යටතේ ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනා.

(xxiv)    2016 දෙසැම්බර් 02 දිනැති අංක 1995/37දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය
(xxv)     2017 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 2000/86 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය


(xxvi)    බන්ධනාගාර තදබදය සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා අධිකරණ සහ නෛතික හේතු සම්බන්ධයෙන් වන කාර්ය සාධන බලකායේ පළමු වාර්තාව

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් පිළිග‍න්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)      ගරු බිමල් රත්නායක මහතා              -  පෙත්සම් දෙකයි  
(ii)     ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා        
(iii)    ගරු රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා             -  පෙත්සම් දෙකයි
(iv)    ගරු සිරිනාල් ද මෙල් මහතා        
(v)     ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා          -  පෙත්සම් දෙකයි
(vi)    ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා     -  පෙත්සම් දෙකයි
(vii)   ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා     -  පෙත්සම් දෙකයි
(viii)  ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා          

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

(i)    ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට නව මාර්ගයක් විවෘත කිරීම

(ii)    ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
මුලතිවු දිස්ත්‍රික්කයේ කේප්පාප්පුලවු ප්‍රදේශයෙහි නැවත පදිංචි කරන ලද ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටලු

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත

සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී.

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“අසරණ කලාකරුවන්ගේ සුභසාධනය වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙළක් ස්ථාපනය කිරීම” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය  1700 ට 2017 අප්‍රේල් මස 5 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි