ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2018 මාර්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-08
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 පෙබරවාරි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-02-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 පෙබරවාරි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-02-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 පෙබරවාරි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-02-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 පෙබරවාරි මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-02-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-02-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   අභිනව...  තව දුරටත්
2018 ජනවාරි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-01-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජනවාරි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-01-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජනවාරි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-01-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-12-11
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-12-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-12-08
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි