ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2018 නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-11-15
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   අනතුරුව  තව දුරටත්
2018 නොවැම්බර් මස 14 වැනි දින සභාවේ කටයුතු - අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභාවාරය ආරම්භ කිරීම 2018-11-14
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-10-26
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-10-25
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-10-12
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-10-11
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-10-10
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-10-09
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-19
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 18 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-18
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-07
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-06
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද...  තව දුරටත්
2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-09-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි