ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2017 ඔක්තෝබර් මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-10-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-10-17
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-10-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ඔක්තෝබර් මස 03 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-10-03
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ප්‍රධාන...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-26
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින සභාවේ වැ‍ඩකටයුතු 2017-09-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලාසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින සභාවේ වැ‍ඩකටයුතු 2017-09-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලාසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින සභාවේ වැ‍ඩකටයුතු 2017-09-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලාසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි දින සභාවේ වැ‍ඩකටයුතු 2017-09-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලාසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-08
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-25
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි