ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

දුම් රහිත දර උදුන් භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම : පියවර

937/’16

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       දුම් රහිත දර උඳුන් භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා විදුලිබල සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් ගෙන ඇති පියවර කවරේද;

             (ii)       ඒ සඳහා මෙතෙක් සිදුකර ඇති ආයෝජනය කොපමණද;

(iii) ජනතාවට වාණිජ මට්ටමින් ඉන්ධන දැව ලබා දීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය ගෙන ඇති පියවර කවරේද;

(iv) ඉන්ධන දැව වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ, ශාක වගා කර ඇති බිම් ප්‍රමාණය කොපමණද;

යන්න එතුමා මෙම සභාවට දන්වන්නෙහිද?

(ආ) නොඑසේ නම්, ඒ මන්ද?

 

: විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
: ආශු මාරසිංහ
: එක්සත් ජාතික පක්ෂය
2016-11-23 වැනි දින සති 1 කල් ඉල්ලන ලදී
2017-01-26 වැනි දින සති 2 කල් ඉල්ලන ලදී

(අ)          (i)      ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් කිලිනොච්චිය, යාපනය, ත්‍රිකුණාමලය, ගාල්ල සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක තුළ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා කාර්යක්ෂම දර උඳුන් 8,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් බෙදා හරින ලදී.

 • ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය දුම් රහිත දර උඳුන් සහ බලශක්ති සංරක්ෂණය පරිදි මුළුතැන්ගෙයි කටයුතු සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව පුළුල් වශයෙන් දැනුවත් කිරීම, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම මඟින් සහ ආදර්ශන යොදා ගනිමින් පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවට ගෘහනියන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.  තවද ජාතික පුවත්පත් හරහා පුළුල් වශයෙන් කාර්යක්ෂම උඳුන් භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කරන ලදී.
 • දුම් රහිත දර උඳුන් පිළිබඳව දේශීය ඉංජිනේරුවන් විසින් ලබාගෙන ඇති ජයග්‍රහණ සහ ජාත්‍යන්තර  වශයෙන් ඇති දැනුම එක්රැස්කර පර්යේෂණ කරන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කර ගනිමින් භාවිතයට පහසු දර උඳුන් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන ලදී.
 • වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මඟපෙන්වීම යටතේ කාර්යක්ෂම දර උඳුන් ප්‍රචලිත කිරීම හා බෙදා හැරිම පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වයෙන්ද සිදු කරනු ලැබේ.

මෙය වඩාත් ඵලදායී වනවා. මොකද, කාර්යක්ෂම දර උදුන් නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම ආර්ථික වශයෙන් ඵලදායී ව්‍යාපාරයක්.

 • ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ මඟ පෙන්වීම සහ මූල්‍ය දායකත්වය මඟින් කුරුණෑගල මහ රෝහලේ උණු වතුර අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමට පොල්කටු භාවිත කළ හැකි බොයිලේරුවක් ආදර්ශනයක් ලෙස ස්ථාපනය කළා. එය ඉතා සාර්ථක වුණා. ඉන් පසුව දීප ව්‍යාප්තව වාණිජමය වශයෙන් වැදගත් වන වැඩසටහනක් වන GEF ආධාර යටතේ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිරසාර (සුනිත්‍ය) ජෛව ස්කන්ධ බලශක්ති නිෂ්පාදන සහ නව ජෛව ශක්ති තාක්ෂණයන් ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් විවිධ හෝටල්, සංචාරක බංගලා, රෝහල් ආදී ස්ථානවල උණු වතුර බොයිලේරු 6ක් පමණ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අර්ධ මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන ලදී. මෙය ඉතාම සාර්ථක වුණා.
 • උතුරු සහ දකුණු පළාත් තුළ උම්බලකඩ සහ කුළු බඩු වියළීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ මූල්‍ය දායකත්වය මඟින් ජීව ඉන්ධන වියළන යන්ත්‍ර 10ක්ද, ඉහත කී ව්‍යාපෘතිය මඟින් වියළන යන්ත්‍ර 5ක්ද ලබා දෙන ලදී.
 • ඒක සාර්ථක වෙලා තිබෙනවා. තවත් ඉදිරියට කර ගෙන යනවා.

(ii)            දැව උදුන් බෙදා දීම සඳහා දළ වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1.46ක්ද, උණු වතුර බොයිලේරු සඳහා රුපියල් මිලියන 0.84ක්ද, ජීව ඉන්ධන වියළන යන්ත්‍ර සඳහා රුපියල් මිලියන 3.75ක් පමණ මේ වන විට වැය කර ඇත.

             (iii)     

 • ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර ජෛව ස්කන්ධ ශක්ති නිෂ්පාදනය කිරීම සහ නවීන ජෛව ශක්ති තාක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම යන ව්‍යාපෘතිය යටතේ තිරසාර දැව සැපයුම තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් තත්ත්වයෙන් උසස් ගුණාත්මක දැව ලබා දීම‍‍ට දැව ඉන්ධන සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන 6ක් ලංකාව පුරා ස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට ඇත. මෙහිදී ගාල්ල, රත්නපුරය සහ කුරුණෑගල ප්‍රදේශවල හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම පෞද්ගලික අංශයේ අර්ධ මූල්‍ය දායකත්වයෙන් මේ වන විටත් සිදු කෙරෙමින් පවතී. ලොකු උනන්දුවකුත් තිබෙනවා. මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා දැව වගාව අවශ්‍යයි. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ලොකුම ගැටලුව තමයි, මේ දැව ප්‍රමාණවත් ලෙස නොමැතිකම.
 • ඉහත කී ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉන්ධන දැව වගාව ප්‍රවර්ධනය සඳහා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව නුවරඑළිය, බදුල්ල, අනුරාධපුරය, මාතර, පුත්තලම සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක තුළ ඉන්ධන දැව වගා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු අරඹා ඇත.
 • තවදුරටත් සුදුසු ශාක ප්‍රභේද පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා - අපේ රටට වඩාත් ගැළපෙන්නේ  මොනවාද කියලා - එරබද්ද ආදී ප්‍රදේශවල තවාන් පිහිටුවා ඇත.
 • තවද දැව ඉන්ධන ලබා ගැනීම තිරසාරව සිදුවන බව වග බලා ගැනීමට දැව ඉන්ධන සැපයුම සඳහා ප්‍රමිතිගත කෙටුම්පත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය හා එක්ව අවසන් කර ඇත.

ඒ කියන්නේ standards හඳුන්වලා දීලා තිබෙනවා.

 • අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් සහ පූජ්‍ය ගරු අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ගම් 10,000ක් ඉලක්ක කර ගත් ග්ලිරිසීඩියා වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති අතර, -ගිනිසීරියා වගාව ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වගාවක්. පොහොර, බලශක්තිය සහ පරිසරය සුරක්ෂා කිරීම සඳහා- එයින් ලැබෙන ග්ලිරිසීඩියා දඬු ජෛව ඉන්ධන ලෙස උපයෝගී කර ගෙන විදුලිය නිපදවීමට අපේක්ෂිතය.

(iv) ඉහත ව්‍යාපෘති යටතේ මෙම වසරේදී හෙක්ටයාර් 500ක පමණ වගා කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

මේ අනුව,

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව හෙක්ටයාර් 100ක්ද,

තලවකැලේ වතු සමාගම සමඟ එක්ව හෙක්ටයාර් 100ක්ද,

රාජ්‍ය නොවන සමාගම් සමඟ හෙක්ටයාර් 300ක්ද වගා කිරීමට නියමිතය.

ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ලංකාව පුරාම ඉඩම් අක්කර දස දහස් ගණනක් තිබෙනවා, කිසිම ප්‍රයෝජනයකට ගන්න බැරි සහ ආර්ථික වගාවක් කරන්නට බැරි. ඒ ප්‍රදේශවල ඉඩම් හඳුනාගෙන ඒවායේ මේ වන වගාව කරලා ජෛව ස්කන්ධ ලබා ගැනීමේ සහයෝගය හරහා රටට විශාල ශක්තියක් වාගේම ග්‍රාමීය ආර්ථිකය දියුණු කිරීමට හැකියාවකුත් අපට ලැබෙනවා.

(ආ) අදාළ නොවේ.

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි