ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1580 ක් හමුවිය

1. උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2435/’17

ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      දහනව වැනි ආණ්ඩුක්‍රම......

ඇසූ දිනය : 2017-09-22
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2283/’17

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහජන කටයුත්තක් සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීම යටතේ, 2017 පෙබරවාරි......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

3. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2284/’17

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3(1) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරින් බඳවා......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

4. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2216/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2006 වර්ෂය......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

5. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2217/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)        ......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

6. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2218/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)        ......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

7. ඩී. වී. චානක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2233/’17

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      හම්බන්තොට වරාය පෞද්ගලීකරණය සඳහා සමාගම් දෙ‍කකින්......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඩී. වී. චානක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

8. ඩී. වී. චානක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2433/’17

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       හම්බන්තොට වරාය පෞද්ගලිකරණය කිරීමේ ගිවිසුම මඟින්......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඩී. වී. චානක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2195/’17

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      රජය සතුව තිබූ තේ වතු දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත......

ඇසූ දිනය : 2017-07-19
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2196/’17

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       රජයට අයත් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට......

ඇසූ දිනය : 2017-07-19
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

11. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2198/’17

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහනුවර, නුවරඑළිය සහ බදුල්ල......

ඇසූ දිනය : 2017-07-19
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

12. මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2192/’17

ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා,— රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       සී/ස මිහින් ලංකා (පෞද්ගලික) සමාගම......

ඇසූ දිනය : 2017-07-18
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : මහින්ද යාපා අබේවර්ධන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

13. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2189/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       පසුගිය......

ඇසූ දිනය : 2017-07-13
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

14. ප්‍රසන්න රණතුංග විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2187/’17

ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගුරුවරුන් නව දැනුමෙන් පෝෂණය කිරීමට ගුරු පුහුණු වැඩසටහන්......

ඇසූ දිනය : 2017-07-13
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : ප්‍රසන්න රණතුංග
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

15. ප්‍රසන්න රණතුංග විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2188/’17

ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2017 වර්ෂයේදී මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල්වල නව......

ඇසූ දිනය : 2017-07-13
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : ප්‍රසන්න රණතුංග
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

16. විජිත හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2169/’17

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       උමා ඔය......

ඇසූ දිනය : 2017-07-12
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

17. ශෙහාන් සේමසිංහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2168/’17

ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ,......

ඇසූ දිනය : 2017-07-12
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ශෙහාන් සේමසිංහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

18. උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2174/’17

ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ......

ඇසූ දිනය : 2017-07-12
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

19. අශෝක ප්‍රියන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2141/’17

ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටි......

ඇසූ දිනය : 2017-07-06
අමාත්‍යාංශය : ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : අශෝක ප්‍රියන්ත
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

20. අශෝක ප්‍රියන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2148/’17

ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       වත්මන් යහපාලන රජය බලයට පත්වීමෙන්......

ඇසූ දිනය : 2017-07-06
අමාත්‍යාංශය : වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : අශෝක ප්‍රියන්ත
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි