ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පිළිගැන්වූ ලිපිලේඛනාදිය 
ඉදිරිපත් කළ දිනය මාතෘකාව
2017-02-21 2017 වර්ෂය සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ
2017-02-21 2015 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-21 2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-21 2014 වර්ෂය සඳහා ලංකා - ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-21 2013 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-21 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-02-21 2014 වර්ෂය සඳහා රබර් පර්යේෂණ ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-09 2013 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-09 2014 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-09 2013/2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-09 2012 වර්ෂය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-08 2015 වර්ෂය සඳහා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-08 2014 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක සේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-08 2014 වර්ෂය සඳහා සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-07 2012 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-07 2013 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-07 2014 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-07 2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-02-07 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික පර්යේෂණ සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-26 2011 වර්ෂය සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි