ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පිළිගැන්වූ ලිපිලේඛනාදිය 
ඉදිරිපත් කළ දිනය මාතෘකාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2013 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-09 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ශිල්ප සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්
2017-01-09 2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය, තලවාකැලේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-09 2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2008 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2009 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2010 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2011 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2012 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2013 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2014 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017-01-09 2015 වර්ෂය සඳහා රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව - කොලොන්නාව කාර්ය සාධන වාර්තාව
2016-12-10 2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ වාර්ෂික වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි