ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

න්‍යාය පත්‍ර 
2018 පෙබරවාරි මස 19 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජනවාරි මස 24 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජනවාරි මස 23 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජනවාරි මස 10 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 07 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 06 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 05 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 දෙසැම්බර් මස 04 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 30 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 29 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 28 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 25 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 24 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 23 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි