ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

න්‍යාය පුස්තක



 
2018.08.24 දින අංක. 2 දරන න්‍යාය පුස්තකය
8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2018.04.06 දින අංක. 9 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2017.12.11 දින අංක. 8 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2017.08.11 දින අංක. 7 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2017.04.21 දින අංක. 6 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.12.10 දින අංක. 5 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.07.29 දින අංක. 4 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.04.26 දින අංක. 3 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2016.01.29 දින අංක. 2 දරන න්‍යාය පුස්තකය
8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 1 වැනි සභාවාරයේ අංක. 1 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2015.04.30 දින අංක. 14 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2014.11.24 දින අංක. 13 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2014.07.25 දින අංක. 12 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2014.04.11 දින අංක. 11 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2013.12.20 දින අංක. 10 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2013.07.12 දින අංක. 9 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2013.03.22 දින අංක. 8 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2012.10.12 දින අංක. 7 දරන න්‍යාය පුස්තකය
2012.05.11 දින අංක. 6 දරන න්‍යාය පුස්තකය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි