ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

හැන්සාඩ් වාර්තා 
2017 අප්‍රේල් මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 අප්‍රේල් මස 06 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 අප්‍රේල් මස 04 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 24 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 23 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 22 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 21 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 10 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 09 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 08 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මාර්තු මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 පෙබරවාරි මස 22 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 පෙබරවාරි මස 21 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 පෙබරවාරි මස 09 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 පෙබරවාරි මස 08 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 පෙබරවාරි මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජනවාරි මස 27 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජනවාරි මස 26 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි