ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

හැන්සාඩ් වාර්තා 
2017 නොවැම්බර් මස 30 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 29 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 28 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 27 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 25 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 24 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 23 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 21 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 20 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 18 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 17 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 13 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 11 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 10 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 09 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 නොවැම්බර් මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි