ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

cw-soc

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

තවදුරටත්

journo-cap-dev-prog2

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්

epac-workshop

E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 23 සහ 24 යන දිනවල දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

තවදුරටත්

china-del

චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්

jrj-institute

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

තවදුරටත්
 • ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

  පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්

 • E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව

  රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 23 සහ 24 යන දිනවල දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

  තවදුරටත්

 • චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

  චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්

 • ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

  යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

  තවදුරටත්


පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

2017-07-18
ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමරිකානු නියෝජිතායතනයේ (USAID) ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනය ශක්තිමත් කිරීමේ හා වගවීමේ ව්‍යාපෘතිය (SDGAP) සමග ඒකාබද්ධව පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී සාර්ථකව පැවැත්වුණි. මෙම වැඩමුළුවට නොයෙක් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් මාධ්‍යවේදීන් 43 දෙනෙකු සහභාගී විය.   කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, නියෝජ්‍ය කථානායක හා කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ‌ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා, කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී හා පාර්ලිමේන්තුවේ නි‌යෝජ්‍ය මහ‌ලේකම් නීල් ඉද්දවල මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේ සහකාර මහ ලේකම් කුෂානි රෝහණධීර...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-07-18 පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන්...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-03 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ...
2017-06-29 පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන්...
2017-06-28 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ...
තවත්

2017 ජූලි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-07-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)   2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනතේ 6 (1) වගන්තිය යටතේ 2017.05.01  සිට 2017.05.31  දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක වෙන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන(ii)   2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තා   පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්නගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාඅම්පාර නාගරික බස් නැවතුම්පළ ඉදිකිරීමේ දී යම් පුද්ගලයින්ට ඇති වූ ඉඩම් සහ නිවාස ගැටලු   අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතුපහත...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-07-07 2017 ජූලි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-07-06 2017 ජූලි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-07-05 2017 ජූලි මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-07-04 2017 ජූලි මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-06-23 2017 ජුනි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-07-10
2017 ජූලි මස 6 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ජූලි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-07-25 ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-07-04 ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-06-20 ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-06-07 2017 ජුනි මස 07 සහ 09 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2017-06-06 ජුනි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය ප්‍රඥප්ති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද තිරසාර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017 අංක 2 දරන පනතින් සංශෝධිත “2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනත” යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.05.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රවාහනය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.05.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි