ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

cw-soc

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

තවදුරටත්

journo-cap-dev-prog2

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්

epac-workshop

E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 23 සහ 24 යන දිනවල දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

තවදුරටත්

china-del

චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්

jrj-institute

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

තවදුරටත්
 • ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

  පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්

 • E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව

  රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 23 සහ 24 යන දිනවල දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

  තවදුරටත්

 • චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

  චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්

 • ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

  යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

  තවදුරටත්


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා භාෂා පුහුණු වැඩසටහනක්

2017-08-16
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස භාෂා පුහුණු වැඩසටහනක් පාර්ලිමේන්තුව විසින් සංවිධානය කර තිබේ. මෙම වැඩසටහන පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වෙන අතර රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එය මෙහෙයවනු ලබයි.   මෙහි සමාරම්භක අවස්ථාව ගරු කථානායකතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2017 අ‌ගෝස්තු මස 11 වැනිදා කාරක සභා කාමර අංක 1 හිදී පැවැත්වුණි. ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමා, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යතුමා, ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කාර්යා‍ලයේ හා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ද එම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-16 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා භාෂා...
2017-08-04 සිය පාර්ලිමේන්තු දිවියේ වසර 40ක කාලයක්...
2017-07-31 ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ආශිර්වාද පතා පවත්වනු...
2017-07-26 පාර්ලිමේන්තු සේවකයින්ගේ සේවය ඇගයීමේ උළෙල
2017-07-25 විද්‍යුත් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ පද්ධතිය...
තවත්

2017 අගෝස්තු මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-08-11
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)     2014 වර්ෂය සඳහා වෛද්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ(ii)    2014 වර්ෂය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යා ආයතනයේ(iii)   2014 වර්ෂය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය කෘෂිතාක්ෂණික හා ග්‍රාමීය විද්‍යා ආයතනයේ(iv)   2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ(v)    2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ(vi)   2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ(vii)  2014 වර්ෂය සඳහා පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනයේ(viii) 2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-11 2017 අගෝස්තු මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-08-10 2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-08-09 2017 අගෝස්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-08-08 2017 අගෝස්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-08-04 2017 අගෝස්තු මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-08-15
2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 අගෝස්තු මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-08-22 අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-08-08 අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-08-04 පාර්ලිමේන්තුව අගෝස්තු 4 වැනිදා රැස්වේ
2017-07-25 ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-07-04 ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය ප්‍රඥප්ති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද තිරසාර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017 අංක 2 දරන පනතින් සංශෝධිත “2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනත” යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.05.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රවාහනය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි