ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ceremonial

8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

තවදුරටත්

coc

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත

so

පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග

පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර, 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත
 • 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

  අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත

 • පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග

  පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර, 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත


නුවරඑළිය “ඒප්‍රිල් බ්ලූම්ස් 2018” තරඟාවලියේ දී සෙන්පති මැදුරට සම්මාන ත්‍රිත්වයක්

2018-05-22
april-blooms
නුවරඑළිය මහනගර සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලද “ඒප්‍රිල් බ්ලූම්ස් 2018” වාර්ෂික උද්‍යාන තරඟාවලිය 2018 අප්‍රේල් මස 20 සහ 21 යන දිනයන්හිදී පැවැත්විණි.   මෙම තරඟාවලියේ දී නුවරඑළිය - සෙන්පති මැදුර (පාර්ලිමේන්තුව මඟින් නඩත්තු කරන නිවාඩු නිකේතනය) “මල් උයන (රාජ්‍ය ආයතන) - විශාල” අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත්තේය. එමෙන්ම “වැට හා බඩවැටි (රාජ්‍ය ආයතන) - විශාල” සහ “තණ පිට්ටනි (රාජ්‍ය ආයතන) - විශාල” යන අංශයන් හි දෙවන ස්ථාන දිනාගැනීමට ද ඔවුන් සමත් විය.        
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-05-22 නුවරඑළිය “ඒප්‍රිල් බ්ලූම්ස් 2018” තරඟාවලියේ...
2018-05-16 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපතිවරයා...
2018-05-09 අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්මත...
2018-05-09 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය...
2018-05-08 පාර්ලිමේන්තුව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීමේ...
තවත්

2018 මැයි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-05-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතිකය සටහන් කිරීම‘B’:  සභාපති නාමාවලියට නම් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්   කථානායකවරයා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්වා මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2016 වර්ෂය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාවේ වාර්ෂික වාර්තාව(ii)   2016 වර්ෂය සඳහා...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-05-22 2018 මැයි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-05-11 2018 මැයි මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-05-10 2018 මැයි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-05-09 2018 මැයි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-05-08 2018 මැයි මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2018-05-15
2018 මැයි මස 17 වැනි දින රැස්වූ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින් විසින් 2018 මැයි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-05-22 මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-05-09 මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-04-03 අප්‍රේල් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-03-20 මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සංශෝධිත...
2018-03-20 මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි