තුන්වැනි වර කියවීමේ ඡන්ද වීමසීම

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2017) - තුන්වැනි වර කියවීමේ ඡන්ද වීමසීම

- 2016 දෙසැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා

 

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නිමා කරමින්, 2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද සම්මත කරන ලදී.

 

නම් අනුව ඡන්ද විමසීමක් පවත්වන ලද අතර, එහිදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 165  ක් ද, විරුද්ධව ඡන්ද 55  ක් ද ප්‍රකාශ විය.

 

ඒ අනුව, 2016 නොවැම්බර් මස 10 වැනි දින ආරම්භ වූ 2017 අයවැය කටයුතු අද දින නිමාවට පත්විය.

 

Share This On

Last Updated on 10-12-2016